Novinky

INFOGRAFIKA: Činnosť Európskeho parlamentu v roku 2023 očami podnikateľov

Akým témam sa venoval Európsky parlament v minulom roku a aké postoje zastávali slovenskí europoslanci?

V mnohých oblastiach európske regulácie ovplyvňujú slovenské podnikateľské prostredie viac ako tie domáce. Napriek tomu im nielen podnikatelia, ale najmä zodpovední ministri, vláda a parlament nevenujú dostatočnú pozornosť v čase, keď ako členská krajina EÚ vieme v najväčšej miere ovplyvniť ich podobu. Teda úplne na začiatku, keď sa regulácia začína tvoriť. Ďalším momentom, kedy môžu slovenskí zástupcovia ovplyvniť podobu prijímaných regulácií na európskej úrovni je ich počas ich prerokovávania v Európskom parlamente. Aj preto pokladáme za dôležité upriamovať pozornosť na témy, ktorými sa europoslanci zaoberajú a postoje, ktoré presadzujú.

Navyše s blížiacimi sa európskymi voľbami narástla aj legislatívna aktivita. V roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 prerokoval Európsky parlament dvojnásobný počet materiálov týkajúcich sa podnikania. Zároveň bol počet legislatívnych návrhov, ktoré sa týkajú malého a stredného podnikania v roku 2023 vyšší ako celkový počet prerokovaných bodov, ktoré sa týkali podnikania v roku 2022.

V roku 2023 sa Europoslanci venovali témam akými sú:

  • Akt o umelej inteligencii - prvý súbor pravidiel na svete, ktorý reguluje systémy umelej inteligencie na základe ich rizikovosti pre človeka.
  • Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) - legislatíva, ktorá zavádza tzv. uhlíkovú daň pre dovozcov komodít z tretích krajín. Ide o také komodity na ktoré sa v rámci EÚ vzťahuje systém ETS (systém obchodovania s emisnými povolenkami), čiže napr. oceľ alebo hliník.
  • Emisné normy CO2 pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá - legislatíva, ktorá de facto zakazuje predaj vozidiel so spaľovacím motorom do roku 2035.
  • Energetická hospodárnosť budov - smernica, ktorá zavádza rôzne ciele v oblasti zefektívnenia energetickej hospodárnosti budov. Smernica taktiež vytvára povinný systém energetických certifikátov pre budovy, podobne ako ho dnes poznáme z elektrických spotrebičov.
  • ETS - Revízia systému obchodovania s emisiami -  v rámci nej sa rozširuje okruh subjektov, ktorých sa týkajú emisné povolenky o sektory dopravy, námornej dopravy a vykurovania budov a zároveň stanovuje postupné znižovanie objemu bezplatných emisných povoleniek pre znečisťovateľov.
  • Euro 7 - nová emisná norma, ktorá sprísňuje emisné limity, ktoré musia spĺňať nové vozidlá.
  • Náležitá starostlivosť podnikov v oblasti udržateľnosti - súbor pravidiel, ktorý prináša nové reportovacie povinnosti pre väčšie firmy v podobe kontrolovania svojich dodávateľských reťazcov. Firmy musia preukázať či ich dodávatelia dodržujú základné ľudské práva, napríklad či produkty neboli vyrobené prostredníctvom nútenej práce. Taktiež sa vyžaduje preukazovať, že dodávatelia dodržujú štandardy v oblasti ochrany životného prostredia.
  • Vlastné zdroje: Nový začiatok pre financie, nový začiatok pre Európu - nelegislatívna správa EP, ktorá vyzýva na zavedenie celoeurópskych daní, ktoré by sa stali novým zdrojom príjmov priamo pre rozpočet EÚ.
  • Obnova prírody - Nariadenie, ktoré okrem iného stanovuje, že na 20 % pôdy v EÚ, ktorá je využívaná na poľnohospodárske účely sa budú musieť obnoviť pôvodné ekosystémy. 
  • Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom - návrh odstraňuje takmer všetky bariéry  v podobe ciel a kvót na obchod medzi EÚ a Novým Zélandom. Vďaka tejto dohode bude mať Nový Zéland prístup na jednotný trh EÚ rovnaký ako všetky členské štáty EÚ.

Okrem toho však aj mnohým ďalším - zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín, posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu, stanovenie úrovne recyklovateľnosti obalov, opatrenia na ukončenie rýchlej módy, obmedzenie spotreby mikroténových vreciek, zlepšenie pracovných podmienok práce pre platformy či zákaz letov na krátke vzdialenosti.

Ako vo vybraných témach hlasovali europoslanci nájdete v našej infografike.

Praktický sprievodca európskym legislatívnym procesom

Na širšie zapojenie malých a stredných podnikov do tvorby európskych regulácií je okrem reformy tvorby stanovísk SR k európskym reguláciám tiež nevyhnutné poznať, ako funguje proces tvorby a schvaľovania právnych aktov na úrovni EÚ, ktorý má mnohé odlišnosti v porovnaní s procesom schvaľovania legislatívy na Slovensku.

Fungovanie legislatívneho procesu a schvaľovania regulácií v inštitúciách EÚ sumarizuje publikácia Rozhodovacie procesy v inštitúciách Európskej únie, ktorú sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach