Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Združenia podnikateľov Slovenska

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

„Prevádzkovateľom“ Združenie podnikateľov Slovenska, IČO: 00586528, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, kontaktný email: [email protected];

„Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, t. j. návštevník Internetových stránok Prevádzkovateľa, uchádzač o členstvo u Prevádzkovateľa, člen Prevádzkovateľa alebo záujemca o účasť na podujatí Prevádzkovateľa a kontaktná osoba uchádzača o členstvo alebo člena;

„Internetovými stránkami“ stránky Prevádzkovateľa na internetovej doméne zps.sk;

„Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

„Zákonom“ zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

II. Spracúvanie osobných údajov pri odbere newslettera

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zasielania informácií o novinkách z podnikateľského prostredia, o súťažiach, anketách, prieskumoch, podujatiach a iných akciách Prevádzkovateľa a/alebo jeho partnerov (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je

a)     oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v informovaní svojich členov o aktivitách Prevádzkovateľa, pokiaľ je Dotknutá osoba zároveň členom Prevádzkovateľa. Odber newslettera je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi;

b)    Súhlas Dotknutej osoby, ktorá nie je členom Prevádzkovateľa, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, správu newsletterových kampaní či administratívnu podporu, prípadne sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, s výnimkou prípadnej segmentácie podľa miesta bydliska či predmetu podnikania Dotknutej osoby, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je určený pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov. 

III. Spracúvanie osobných údajov pri podaní prihlášky k členstvu u Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby – prihlasovaného člena, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely podania a vyhodnotenia prihlášky k členstvu u Prevádzkovateľa, t. j. na posúdenie, či uchádzač o členstvo spĺňa podmienky v zmysle záväzných stanov Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, adresa, firemné údaje, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

Osobné údaje Dotknutej osoby – kontaktnej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely komunikácie medzi Prevádzkovateľom a prihlasovaným členom, v mene ktorého kontaktná osoba koná, sú: meno a priezvisko, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby – prihlasovaného člena, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, bez ktorého by vyplnenie, odoslanie a posúdenie prihlášky k členstvu a komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou nebolo možné. Právnym základom spracovania dobrovoľne poskytnutých údajov Dotknutej osoby – kontaktnej osoby, je oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v komunikácii s prihlasovaným členom (oznámenie výsledku podania prihlášky, výzva k úhrade členského príspevku a pod.).

Osobné údaje prihlasovaného člena a kontaktnej osoby budú spracované odo dňa podania prihlášky k členstvu do vzniku členstva v zmysle stanov Prevádzkovateľa, po ktorú je tento súhlas možné kedykoľvek odvolať, a následne po dobu trvania členstva u Prevádzkovateľa, kedy Prevádzkovateľ uvedené údaje spracúva na iné účely a na základe iného právneho základu, než súhlasu Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať administratívnu podporu, webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť podania prihlášky k členstvu nie je určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

IV. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s členstvom u Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely vedenia riadnej evidencie členov, na účely vystavovania a zaúčtovania výziev k úhrade členských príspevkov, ako aj prípadných darov a iných príspevkov Dotknutých osôb, na účely spracúvania prihlášok na podujatia Prevádzkovateľa, na účely vyhotovovania prezenčných listín, na účely spracúvania zápisov zo zasadaní orgánov Prevádzkovateľa a na účely komunikácie s Dotknutou osobou ohľadom vyššie uvedeného, sú: meno a priezvisko, adresa, firemné údaje, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby – prihlasovaného člena a kontaktnej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov (získaných pri podaní prihlášky k členstvu) je plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov spojených s činnosťou občianskeho združenia, plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo záväzných podmienok pre poskytnutie príspevku, ktorý má byť použitý na činnosť Prevádzkovateľa (napr. vyhotovovanie prezenčných listín z podujatí úplne alebo čiastočne financovaných orgánmi verejnej správy), ako aj oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zaistení riadnej činnosti občianskeho združenia.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania členstva u Prevádzkovateľa a následne po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, t. j. minimálne po dobu 10 rokov v zmysle zákona o účtovníctve, pokiaľ sú osobné údaje súčasťou účtovných dokladov Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať poskytovanie účtovných či právnych služieb, webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

V. Spracúvanie osobných údajov na podujatiach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely vyhotovenia a následného použitia fotografií a videozáznamov z podujatí Prevádzkovateľa, sú: podobizne Dotknutých osôb zachytené na fotografiách a videozáznamoch. Okrem týchto údajov môže Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvať tiež údaje o zdravotnom stave Dotknutej osoby v súvislosti s prevenciou šírenia nákazlivých chorôb.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov, konkrétne prvej z vyššie spomínaných skupín, je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v ochrane jeho majetku a v informovaní verejnosti o podujatiach prostredníctvom jeho Internetových stránok a sociálnych sietí, ako aj vo vyhodnocovaní záujmu o jeho podujatia s cieľom ich neustáleho zlepšovania. Právnym základom druhej z vyššie spomínaných skupín je jednak oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v zabezpečení plnenia všeobecne záväzných protiepidemiologických opatrení, a ďalej ochrana zdravia ďalších účastníkov podujatia. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú ich Prevádzkovateľ môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať vyhotovenie, úpravu a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, alebo ktorý môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok či sociálnych sietí a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

VI. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov na Internetových stránkach

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely zodpovedania otázky, pripomienky či podmetu Dotknutej osoby, odoslaného cez Internetové stránky, sú: meno, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o odpoveď Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Počas tejto doby môže byť súhlas Dotknutej osoby kedykoľvek odvolaný, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ nemôže reagovať na jej otázku, pripomienku či podmet.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť vytvorenia kontaktného formulára na Internetových stránkach nie je určená pre Dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

VII. Spolupráca s expertmi

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely možného nadviazania spolupráce s Dotknutou osobou v oblasti expertného zamerania Dotknutej osoby, sú: meno, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je predzmluvný a následný zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o spoluprácu s Prevádzkovateľa (predzmluvný vzťah) a následne po dobu trvania ich zmluvného vzťahu, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať administratívnu podporu, webhostingové služby, správu Internetových stránok a správu CRM systémov Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Prevádzkovateľ nemá primárne záujem o expertnú spoluprácu s Dotknutými osobami mladšími ako 16 rokov.

VIII. Používanie súborov cookies a iných technických nástrojov

Aby Prevádzkovateľ zaistil, že Internetové stránky budú fungovať riadne, pri ich prevádzke môže používať súbory cookies, ktoré sa ukladajú do zariadenia Dotknutej osoby.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači alebo na mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri návšteve Internetových stránok. To Internetovým stránkam umožňuje zapamätať si posledné aktivity a užívateľské preferencie Dotknutej osoby (napr. prístupové údaje, jazyk, veľkosť písma, nastavenia zobrazenia stránok) po určitú dobu, takže pri ďalšej návšteve Internetových stránok nie je potrebné tieto preferencie nastavovať znovu.

Ako Prevádzkovateľ používa súbory cookies?

Pri návšteve Internetových stránok dochádza k automatickému spracovaniu niektorých údajov Dotknutej osoby, napr. informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých na Dotknutá osoba pristupuje na Internetové stránky, o počte návštev, o priemernej dobe strávenej prehliadaním konkrétnych stránok atď. Tieto údaje sú ukladané na účely monitoringu atraktivity Internetových stránok, ako aj za účelom zlepšovania ich funkčného a obsahového nastavenia. V tom tiež spočíva oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý je právnym dôvodom pre spracovanie údajov Dotknutej osoby. K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za použitia súborov cookies, IP adresy a ďalších technických nástrojov, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aké časti Internetových stránok sú populárne, čo si návštevníci Internetových stránok prezerajú a koľko času na týchto stránkach strávia. Súbory cookies pozostávajú z informácií, ktoré webový server odošle a uloží do internetového prehliadača Dotknutej osoby. Tieto informácie sú potom zaslané späť webovému serveru pri každej návšteve Internetových stránok. To webovému serveru umožňuje identifikovať a sledovať internetový prehliadač Dotknutej osoby. Súbory cookies, ktoré používa Prevádzkovateľ, sa zaraďujú medzi tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dátových prenosov za účelom prispôsobenia Internetových stránok potrebám návštevníkov.

Pri návšteve Internetových stránok má Dotknutá osoba možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Ak svoj súhlas Dotknutá osoba nepotvrdí alebo ak používanie cookies zakáže, bude mať rovnaký prístup na Internetové stránky, ako keby svoj súhlas vyjadrila, výsledkom čoho bude získanie menej presných údajov na účely Prevádzkovateľa, teda na účely optimalizácie jeho Internetových stránok. Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že aj keď použitie súborov cookies Dotknutá osoba akceptuje, môže ich zo svojho internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade bude pri opätovnej návšteve Internetových stránok opätovne vyzvaná na vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu.

Využitie Internetových stránok Prevádzkovateľ ďalej analyzuje prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní stránok za pomoci súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa Internetových stránok sa používajú na vytváranie komplexných správ o jeho využívaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Ako kontrolovať používanie cookies?

Cookies je možné kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti je možné nájsť na webových stránkach www.aboutcookies.org. Dotknutá osoba môže zmazať všetky súbory cookies, ktoré už v jej prehliadači sú, a ďalej môže nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby sa zabránilo ich ďalšiemu ukladaniu. Niektoré služby a funkcie Internetových stránok však z tohto dôvodu nemusia fungovať riadne.

ZPS na sociálnych sieťach