Novinky

Praktický sprievodca európskym legislatívnym procesom

Ako funguje legislatívny proces na úrovni Európskej únie, kedy a ako je možné ovplyvniť podobu regulácií prichádzajúcich z Bruselu? Odpovede prináša publikácia - Rozhodovacie procesy v inštitúciách Európskej únie, ktorú sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Legislatíva a regulácie Európskej Únie majú významný vplyv na malé a stredné podniky v členských štátoch, Slovensko nevynímajúc. Na jednej strane uľahčujú prístup na jednotný trh s viac ako 450 miliónmi obyvateľov, zjednodušujú zahraničnú expanziu a dávajú firmám príležitosti na rast. Zároveň však zavádzajú štandardy, požiadavky či obmedzenia, ktoré môžu zvyšovať náklady a administratívnu záťaž.

Napriek tomu na Slovensku existuje iba minimálna verejná diskusia týkajúca sa európskych regulácií v čase ich tvorby, teda v čase, keď je možné ovplyvniť ich podobu. Intenzívna odborná diskusia sa zvyčajne začína až pri preberaní európskych smerníc do národnej legislatívy a koncentruje sa najmä na problematiku goldplatingu - na zabránenie javu, keď nadprácou pri preberaní európskej legislatívy vznikajú prísnejšie požiadavky či obmedzenia, ako je nevyhnutné celoeurópske minimum.

Vzhľadom na široké dopady rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ je pre firmy čoraz dôležitejšie zapájať sa do procesu tvorby regulácií ešte pred ich schválením a implementáciou. Združenie podnikateľov Slovenska si túto skutočnosť uvedomuje, a preto spoločne s Centrom lepšej regulácie Slovak Business Agency spolupracujeme na aktivitách, ktoré pomôžu priblížiť európske politiky malým a stredným firmám a vtiahnu ich viac do tvorby európskych politík tak, aby lepšie reflektovali ich potreby a záujmy. Regulácie v oblasti pracovného práva, digitálneho trhu, ochrany osobných údajov či pribúdajúce environmentálne regulácie vyžadujú od podnikateľského sektora neustále prispôsobovanie a prinášajú firmám zásadné výzvy pre ich konkurencieschopnosť, pričom dopady týchto regulácií môžu byť zásadnejšie ako domáca legislatíva.

Na širšie zapojenie malých a stredných podnikov do tvorby európskych regulácií je okrem reformy tvorby stanovísk SR k európskym reguláciám tiež nevyhnutné poznať, ako funguje proces tvorby a schvaľovania právnych aktov na úrovni EÚ, ktorý má mnohé odlišnosti v porovnaní s procesom schvaľovania legislatívy na Slovensku. Zahŕňa viaceré inštitúcie EÚ vrátane Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ, konzultácie so zainteresovanými stranami a podobne.

Ak bude proces tvorby regulácií na úrovni EÚ pre firmy zrozumiteľný, môže im poskytnúť príležitosť predstaviť svoje názory týkajúce sa ich dopadov a zabezpečiť, aby bolo počuť ich hlas pri tvorbe politík, ktoré majú priamy vplyv na ich podnikanie. Zároveň zrozumiteľnosť tohto procesu zvyšuje záujem o činnosť slovenských zástupcov v Európskom parlamente a ďalších európskych inštitúciách, ako aj o postoje, ktoré presadzujú, a vytvára tiež predpoklady na to, aby firmy lepšie porozumeli zamýšľaným zmenám, vedeli sa na ne včas pripraviť a mali možnosť využiť príležitosti, ktoré ponúka jednotný európsky trh.

Fungovanie legislatívneho procesu a schvaľovania regulácií v inštitúciách EÚ sumarizuje publikácia Rozhodovacie procesy v inštitúciách Európskej únie, ktorú sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Jej súčasťou je tiež prehľadná schéma riadneho legislatívneho postupu, ktorý je jedným a zároveň hlavným z troch základných rozhodovacích procesoch na úrovni EÚ, a ktorý sa používa pri prijímaní právnych predpisov EÚ. Súčasťou publikácie sú aj dve praktické ukážky konkrétnych regulácií a ich legislatívneho procesu na úrovni EÚ:  

  1. Smernica o minimálnej mzde
  2. Nariadenie o emisných normách CO2 pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá (tzv. "zákaz" spaľovákov) 
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach