Novinky

Ako pripravovať absolventov pre svet ktorý príde

Zhrnutie 3. ročníka konferencie ZPS o vzdelávaní.

Ako pripravovať absolventov pre svet ktorý príde
 1. Združenie podnikateľov Slovenska spolu so Slovak Business Agency pokračovalo v aktivitách na podporu podnikateľského vzdelávania. V predchádzajúcom období bol zaznamenaný pokrok v  štyroch oblastiach uvedených nižšie. Z iniciatívy ZPS bol vypracovaný a na schválenie Ministerstvu hospodárstva predložený návrh podporného programu MH na podporu podnikateľského vzdelávania. Predmet programu je zadefinovaný nasledovne: „Poskytovanie podpory formou vzdelávania, kurzov, exkurzií, návštev vo firmách, zahraničných stáží a domácich tréningov zameraných predovšetkým na podporu podnikateľských zručností širokej verejnosti, najmä však u žiakov a študentov, absolventov a pedagogických pracovníkov s cieľom zvyšovania atraktivity podnikania ako kariérnej voľby.

  • Je pripravená schéma na podporu podnikateľského vzdelávania, ktorú bude po schválení implementovať Slovak Business Agency. Jej hlavným cieľom je: „Vytvoriť komplexnú a ucelenú podporu podnikateľského vzdelávania naprieč všetkými stupňami vzdelávania a už od útleho veku podporiť rozvoj individuálneho potenciálu u jednotlivcov predovšetkým budovaním mäkkých zručností, a to s cieľom zlepšovania podnikateľského prostredia.“
  • Tím odborníkov pripravil z iniciatívy ZPS a na pôde SBA návrh 14 metodík pre rozvoj vybraných zručností, ktoré boli otestované na focus skupine učiteľov. Po zapracovaní ich pripomienok budú tieto poskytnuté záujemcom zo  vzdelávacej komunity, aby ich otestovali vo vyučovacom procese.
  • ZPS bude cielene pokračovať v budovaní – aj prostredníctvom výročných konferencií ZPS o vzdelávaní – ekosystému jednotlivcov, organizácií a subjektov, ktorých spája podobné videnie problémov v školstve, ale najmä odhodlanie zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu aj v dnešných podmienkach, zmenou zdola.
  • Doterajšie kroky v oblasti vzdelávania predkladalo ZPS priebežne na pripomienkovanie vzdelávacej komunite prostredníctvom platformy ZPS a vzdelávacej komunity, ktorá vznikla v poslednom štvrťroku 2018. Tým istým spôsobom bude ZPS so vzdelávacou komunitou konzultovať aj všetky svoje ďalšie kroky v tejto oblasti.

 2. Pre ďalší pokrok je dôležité používanie rovnakého jazyka, zjednotenie terminológie a chápania kľúčových pojmov, ich významu a obsahu. Dva kľúčové pojmy sú podnikateľské vzdelávanie a mäkké zručnosti.

  • Podnikateľské vzdelávanie: Z nedávneho prieskumu vyplýva, že podľa riaditeľov škôl je pri rozvoji podnikavosti najdôležitejšie vedieť zostaviť podnikateľský plán a ovládať práva a povinnosti podnikateľov. Podľa ZPS sú však rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, aj iné schopnosti, napr. ako nadchnúť ľudí pre spoluprácu alebo hľadať a vytvárať obchodné príležitosti. ZPS chápe podnikateľské vzdelávanie v širšom zmysle, a to nie len ako vzdelávanie, ktoré má generovať budúcich podnikateľov, ale aj ako vzdelávanie, ktoré má v deťoch rozvíjať súbor schopností, ktoré im v budúcnosti umožnia byť úspešnými nielen v podnikaní, ale v akejkoľvek inej oblasti ich profesionálnej realizácie, v zamestnaní, vo vede, vo veľkej korporácii či vo verejnom sektore.
  • Mäkké zručnosti: Podľa 33 % riaditeľov škôl a 21 % učiteľov podnikateľské zručnosti a podpora podnikavosti nepatria medzi kľúčové kompetencie vyžadované od absolventov ich škôl. Tzv. „hard skills“ a „soft skills“ sa niekedy zbytočne dávajú do protikladu. Podnikatelia a zamestnávatelia od absolventov vyžadujú tri veci: 1. znalosti, 2. zručnosti s nimi pracovať a dávať ich do kontextu, 3. charakter, teda personálne vlastnosti, ktoré boli kedysi označované za morálno-vôľové. Vo všetkých troch oblastiach máme veľké rezervy a s tým spojený priestor pre zlepšenie sa. Škola nemá inú možnosť, ak chce zostať relevantná pre vzdelávacie potreby žiakov a študentov, než vzdelávať a zároveň aj vychovávať, pričom musí veľký dôraz klásť na to, aby sa dokázala vyhnúť riziku „brain-washingu“, indoktrinácie ideami, ktoré môžu byť pre mladú generáciu prekážkou pre zdravé formovanie jej pohľadu na svet. Často je lepšie „deti nie učiť, ale nechať sa učiť.“ (Marcus Orlovsky).

 3.  ZPS bude podporovať spoluprácu konkrétnych firiem a konkrétnych škôl, ktorej príkladom je vznik neinvestičného fondu Teachers development program Slovakia, iniciatívy, ktorá bola oznámená na našom podujatí. Člen ZPS predstavil konkrétny spôsob ako motivovať pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti zdieľali so svojou komunitou.
 4. Školstvo je pre budúcnosť Slovenska kľúčovou oblasťou. Budúci premiéri, prezidenti, členovia vlády a poslanci, ktorí budú spravovať túto krajinu o 20-30 rokov, už dnes sedia v laviciach základných a stredných škôl. Preto si nemôžeme dovoliť čakať na reformu zhora, ale musíme sa spoločnými silami pokúsiť čo najrýchlejšie zvýšiť kvalitu vyučovania na slovenských školách. To vieme urobiť len vtedy, keď sa nebudeme snažiť vyriešiť všetky zložité problémy tak komplexného systému akým je školstvo, ale sústredíme sa na to najdôležitejšie: Ako zvýšiť kvalitu vyučovania, ako ovplyvniť to, čo sa deje medzi učiteľmi a žiakmi na vyučovacej hodine.
 5. ZPS, vidiac obrovský záujem, s ktorým sa jeho iniciatíva stretla vo vzdelávacej komunite, sa medzi výročnými konferenciami bude usilovať o zorganizovanie  jedného až dvoch ďalších podujatí, pre menší počet účastníkov, ale s obsahom, ktorý určite zaujme inovátorov vo vzdelávaní.
 6. Ak chcú školy, učitelia a ich riaditelia, aby im podnikatelia a firmy pomáhali, najlepší spôsob aký majú k dispozícii je permanentný dialóg so súkromným sektorom, poskytovanie spätnej väzby, predkladanie návrhov na spoluprácu, nápadov, pripomienok, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu tak potrebnej užšej spolupráce medzi slovenským školstvom a slovenskou ekonomikou. ZPS je na tento permanentný dialóg a permanentnú spoluprácu pripravené.
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach