Novinky

Stanovisko k súčasnému stavu vysokých cien energií

Spoločne s ďalšími štyrmi podnikateľskými organizáciami sme sa zhodli na postoji k aktuálnej situácii v oblasti vysokých cien energií a krokoch, ktoré od vlády požadujeme.

Malé a stredné podniky a živnostníci v počte 670 161 aktívnych podnikateľských subjektov tvoria významný sektor hospodárstva SR, pričom ich podiel na zamestnanosti je približne 74 %. Plnia teda významnú  hospodársku aj sociálnu úlohu.

Dodávanie energií za dostupné a predvídateľné ceny aj pre podnikateľov je nielen nevyhnutným predpokladom udržania konkurencieschopnosti, ale vzhľadom na podiel malých a stredných podnikateľov a živnostníkov na zamestnanosti a ekonomike krajiny tiež verejným záujmom každého štátu.

Bez cenovo primeraných dodávok energií nie je možné vyrobiť konkurencieschopné tovary, poskytovať služby za konkurenčné ceny a optimálne podnikať.

Signatárske organizácie sa v uplynulých mesiacoch intenzívne venovali súčasnému rastu cien vstupov v podnikateľskom prostredí a ich očakávanému vývoju.

Na problémy so skokovými zmenami cien energií a ich praktické dopady upozorňujeme od leta 2021, kedy ich začalo pociťovať nemalé množstvo firiem aj z radov malých a stredných podnikov a živnostníkov. So žiadosťami o riešenie situácie sme sa obracali na minulé aj súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva, predsedu Vlády SR, predsedu parlamentu a predsedu Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti. Nežiadali sme iba diskusiu, ale navrhovali sme aj konkrétne riešenia, ktoré reagovali na vývoj situácie.

Vláda SR v polovici januára predstavila niektoré zámery riešenia dopadu cien energií na hospodárstvo SR, či už kompenzáciou časti nákladov, zastropovaním cien alebo tlakom na zníženie zálohových faktúr pre regulované subjekty. Žiaľ, opakujú sa rovnaké chyby ako počas pandémie. Opatrenia sa prijímajú pomerne neskoro a firmy vedia len veľmi ťažko plánovať.

Súčasné ceny energií, ale aj ďalších vstupov, ako materiálov, surovín, potravín (pre gastro) sú však pre viaceré, najviac pre neregulované subjekty MSP doslova fatálne. Riešenie neponúka ani snaha vyššej úspornosti spotreby, ktorá zďaleka nestačí, ani  hľadanie alternatívneho dodávateľa, keďže ponúkané ceny sú približne na rovnakej úrovni a MSP sú tak pod výrazným tlakom a dostávajú sa do neriešiteľnej situácie ohrozujúcej v mnohých prípadoch ich ďalšie podnikanie.

Proces prijatia efektívnych opatrení na zmiernenie dopadu vysokých cien energií, či už na úrovni EÚ alebo na národnej úrovni je pomalý a na Slovensku v dôsledku chýbajúcej diskusie s dotknutými subjektami tiež nereflektuje na viaceré praktické otázky a problémy.

Signatári vidia akútnu potrebu prijatia opatrení a požadujú od Vlády SR:

  1. Urýchlene vyhlásiť schémy na kompenzácie pre MSP za 4. štvrťrok 2022 a na 1. štvrťrok 2023.
  2. V nadväznosti na I. okrúhly stôl z 26.08.2022 zorganizovať II. okrúhly stôl k uvedeným otázkam, kde sme pripravení prezentovať naše  poznatky a hľadať spoločné riešenia.
  3. Predstaviť možné scenáre vývoja v oblasti energetiky a opatrenia, ktoré pri jednotlivých scenároch od vlády možno očakávať.

Sme si vedomí, že každý podnikateľský subjekt musí niesť podnikateľské riziko, ale zároveň sme presvedčení, že tam, kde tieto riziká vie štát ovplyvniť a podľa nášho názoru je to práve v aktuálnych cenách energií, musí zohrať svoju rolu pri stabilizácii podnikateľského prostredia v záujme udržania konkurencieschopnosti hospodárstva, zamestnanosti, sociálneho zmieru a tiež udržania zdroja štátnych príjmov.

Celú tlačovú správu piatich podnikateľských organizácií – Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenská živnostenská komora, Podnikateľská aliancia Slovenska a Slovenská živnostenská komora si môžete stiahnuť tu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach