Novinky

Stanovisko ZPS k predstavenému zámeru daňovej reformy

Predstavený zámer reformy je sumárom často nedomyslených nápadov, nie jasná predstava o komplexnej zmene a jej dopadoch. Sú medzi nimi také, po ktorých podnikatelia volajú roky, ale tiež také, ktoré ekonomike neprospejú.

Zásadným problémom je, že mnohé z predstavených zámerov je ťažké zhodnotiť, pretože nepoznáme „technické detaily“, ktoré rozhodujú o tom, aký bude mať konkrétny bod dopad. Či už ide o zoznam výnimiek, ktoré sa majú zrušiť, dopady zmien v odvodoch na výšku dôchodkov a iných dávok, konkrétne opatrenia na boj proti daňovým podvodom a ďalšie.

Zároveň okrem daní a odvodov predstavený zámer výrazne zasahuje aj do iných oblastí, ktoré si vyžadujú samostatnú pozornosť (napr. celý systém sociálnych dávok, systém mimoškolských vzdelávacích aktivít, rodinná politika), ambicióznejšie zámery (napr. zníženie počtu zamestnancov verejnej správy), alebo by do nich štát nemal zasahovať vôbec (napr. mzdová politika v rámci firiem, výška sprepitného, či cena jedla).

ZPS pripomína záväzky z vládneho programu, na ktoré reformný zámer zabúda

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala prijímať hospodársko-politické rozhodnutia  na základe faktov a dát, vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému, či vytvoriť predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia.

V daňovo-odvodovej oblasti sa zároveň vláda zaviazala klásť dôraz na opatrenia s potenciálom zvýšiť ekonomický rast Slovenska, zvážiť návrat k systému rovnej dane, odstraňujúcej deformácie a zlepšujúcej motiváciu priznávať príjmy a v daňovom mixe zvýšiť podiel zdaňovania spotreby, majetku a negatívnych externalít a naopak, znížiť zdaňovanie ekonomickej aktivity.

ZPS zdôrazňuje, že práve vysoké daňovo-odvodové zaťaženie je problém, ktorý dlhodobo dominuje v rôznych prieskumoch medzi podnikateľmi a vo viacerých návrhoch vidíme opak politiky, ktorú sa vláda zaviazala realizovať v daňovej oblasti. Ide napríklad o zrušenie odvodových stropov pre vysokokvalifikovaných zamestnancov, zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia živnostníkov, či zvýšenie dane z dividend.

Naopak pozitívne hodnotíme navrhované niektoré čiastkové zmeny, akými sú návrh na zavedenie skupinového zdanenia, vyššiu flexibilitu odpisov, či zníženie rozsahu transferového oceňovania.

Rovnako vítame návrh na zásadné zjednodušenie a sprehľadnenie systému daní a odvodov spojené so znížením daňovo-odvodového zaťaženia práce, po ktorom podnikatelia volajú dlhodobo. V momente, keď sa firma na Slovensku stane zamestnávateľom, týka sa jej približne 1500 strán dodatočných regulácií a pravidiel. V nich sa skrýva 137 konkrétnych povinností, z ktorých 25 povinností si musí zamestnávateľ splniť hneď pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu, 96 povinností si musí zamestnávateľ plniť nepretržite počas celého trvania pracovnoprávneho vzťahu. Napriek tomu, že nevieme presne, ktoré z týchto povinností sa reformou odbúrajú, tak návrh na zásadné zjednodušenie systému, je opodstatnený.

Neprimerané a škodlivé zásahy štátu do slobody podnikania

Súčasťou predstaveného zámeru sú aj opatrenia posilňujúce úlohu štátu v oblastiach, ktoré štát riešiť nemá. Ide najmä o návrh na plošné prerozdelenie ušetrených odvodov podľa určeného vzorca, ktorý bude výrazným zásahom do mzdovej politiky firiem a určuje firmám, ktorým zamestnancom majú vzrásť mzdy viac a ktorým menej.

Výšku sprepitného, ceny detskej porcie jedla či to, akú pridanú hodnotu ponúknu gastroprevádzky zákazníkom, nemá diktovať štát a tieto opatrenia sú ďaleko za hranicou toho, čo má byť pri tvorbe dobrého podnikateľského prostredia úlohou štátu.

Ďalšími oblasťami, kde štát posilňuje svoju úlohu, sú návrhy týkajúce sa centralizácie v oblasti mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, obmedzovania zisku zdravotným poisťovniam alebo návrh na zdanenie vybraných sektorov s „neprimeranými“ ziskami. ZPS zdôrazňuje, že ak majú vládni predstavitelia pocit, že niektoré sektory dosahujú „neprimerané“ zisky, tak prvoradým riešením nemá byť ich vyššie zdanenie, ale väčšie otvorenie týchto sektorov konkurencii.

Zámer pripravený bez odbornej diskusie so zástupcami podnikateľov a bez spätnej väzby z praxe

Predstavený zámer bol pripravený bez diskusie so zainteresovanými a bez zohľadnenia spätnej väzby a odborných argumentov z podnikateľského sektora. A to napriek tomu, že zástupcovia zamestnávateľov už pred niekoľkými mesiacmi požadovali predloženie návrhu a volali po odbornej diskusii. ZPS zdôrazňuje, že tak zásadné zmeny dotýkajúce sa podnikateľského prostredia a verejných financií nemožno pripravovať z horných pochodí ministerstva financií bez diskusie s tými, ktorých sa týkajú a ZPS očakáva v tomto smere zmenu prístupu.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach