Novinky

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2021

Z 56 nominovaných absurdít v roku 2021 získalo prvé miesto nahlasovanie firemných bankových účtov platiteľov DPH finančnej správe, hoci to robia aj banky. Ide o obdobného finalistu ankety už z roku 2018. Aj keď bola táto povinnosť neskôr zrušená, od novembra 2021 sa v pozmenenej podobe vrátila.

Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2021?

Do ankety Byrokratický nezmysel roka 2021 nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 56 námetov. Tohtoročná finálová desiatka reprezentuje rôzne typy problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vysporiadať. Jednou veľkou skupinou sú regulácie, ktoré komplikujú život inovatívnym firmám, druhou významnou skupinou sú nedomyslené opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Finálová desiatka ukazuje, že napriek viacerým zmenám, štát ešte stále pýta od podnikateľov aj údaje, ktorá má a robí z nich „poštárov“ medzi úradmi.

Ktoré nezmysly zaujali?

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 07.12.2021 do 27.12.2021 a zapojilo sa doň celkovo 1 188 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2021 je administratívna povinnosť, ktorá platiteľom DPH prikazuje nahlasovať firemné účty finančnej správe. Firemné účty musia rovnako nahlasovať aj banky, a práve pre duplicitu bola táto povinnosť, ktorá sa v minulosti týkala každej firmy, zrušená. Neprešli ani dva roky a do legislatívy sa v pozmenenej podobe vrátila. „Tohtoročný Byrokratický nezmysel ukazuje, aká húževnatá dokáže byť byrokracia a že boj s ňou je nekončiaci sa proces,“ konštatuje Simona Mištíková, predsedníčka Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

„Víťaz tohtoročnej ankety si zaslúži pozornosť z viacerých dôvodov. Návrat zrušenej povinnosti „v prezlečenom kabáte“ ukazuje, že bez systémových nástrojov sa v boji proti byrokracii nepohneme. A keďže dátum účinnosti bol 15. november, tak vidíme, že aj pravidlo, podľa ktorého sa daňová legislatíva má meniť len k 1. januáru, sa v praxi uplatňuje svojsky,“ dopĺňa Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Druhé miesto reprezentujú regulácie, ktoré zaostávajú za inováciami. Bez úradného povolenia je zakázané pestovať mimo obce rýchlorastúce dreviny ako Paulownia, hoci v intraviláne obce to možné je. Kým v zahraničí sa chopili príležitosti a vznikajú energetické plantáže, slovenskí podnikatelia si chodia po zamietavé stanoviská úradov. Podobné príklady legislatívy, ktorá zaspala dobu možno nájsť aj v súvislosti s elektromobilmi. Či už ide o byrokratický labyrint, ktorý čaká na používateľa firemného elektroauta, ak by ho chcel dobiť v noci doma a uplatniť si výdavky na energie ako daňové alebo v prípade, ak by zamestnanec použil na pracovnú cestu svoj súkromný elektromobil.

Tretiu priečku obsadila povinnosť súvisiaca s pandémiou COVID-19. Od 1. decembra prehodil štát na plecia zamestnávateľov náklady súvisiace s karanténou zamestnancov a tzv. pandemickou PNkou, napriek tomu, že nemajú žiadne nástroje, ako týmto situáciám preventívne predísť.

Medzi finalistami sa objavila aj povinnosť, kedy štát vyžaduje pri zmene trvalého pobytu od konateľov informácie, ktoré už má, či absurdná povinnosť určujúca vydavateľom učebníc minimálnu dĺžku zapracovania pripomienok zo strany regulátora. Ak to stihnú rýchlejšie, aj tak musia čakať.

Rebríček ankety Byrokratický nezmysel roka 2021

Názov

Podstata problému

Výsledok

Opätovné zavedenie duplicitnej registrácie bankových účtov na daňovom úrade

Každý podnikateľ – platiteľ DPH má od 15.11.2021 povinnosť bezodkladne nahlasovať finančnej správe bankový účet, ktorý používa na podnikanie v súvislosti s DPH. Platitelia DPH k 15.11.2021 si túto povinnosť plnili do konca novembra (mali na to presne 16 dní), avšak túto povinnosť majú aj pri akejkoľvek zmene, založení či zrušení účtu. Ide o duplicitnú povinnosť, pretože tieto účty nahlasuje finančnej správe banka. Zároveň, ak sa chce odberateľ vyhnúť ručeniu za DPH, má platiť dodávateľovi iba na účet, ktorý má na finančnej správe oznámený. Teda okrem byrokracie s oznamovaním účtov ide o ďalšiu administratívu pre všetkých odberateľov, aby si pred úhradou faktúr overovali aj čísla účtov svojich dodávateľov.

17 %

Mimo obce majú rýchlorastúce stromy stopku

Pestovanie šľachtených rýchlorastúcich drevín ako Paulownia je možné len v intraviláne obce. Na sadenie alebo pestovanie na súkromnom pozemku za hranicou zastavaného územia obce sadiť je potrebný úradný súhlas. Žiadosti o povolenie na pestovanie týchto drevín s doložením certifikátu o pôvode a druhu dreviny (neinvazívny hybrid) však úrady "automaticky" zamietajú s odôvodnením, že tento druh dreviny ešte nie je v našich končinách preskúmaný. Táto situácia trvá roky, napriek tomu, že strom Paulownia je oficiálne pestovaný v Nemecku či Rakúsku, kde vznikajú energetické plantáže na stovkách hektárov a doposiaľ nebol zaznamenaný negatívny vplyv na biotopy.

16 %

Karanténu zamestnancov zaplatia od 1. decembra zamestnávatelia

Od 1.12.2021 sa ruší tzv. pandemické nemocenské vyplácané od prvého dňa zo Sociálnej poisťovne. Ak dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény a izolácie v súvislosti s nákazou koronavírusom (COVID-19) vznikla po 30. novembri 2021, platí to čo pri „klasickej" PN-ke, teda, že prvých 10 dní platí zamestnávateľ.

13 %

Na výrobu školského nábytku treba logaritmické pravítko a asistenciu matematika

Vyhláška určuje, že školský nábytok musí zohľadňovať rozdielnu výšku žiakov, okrem iného určuje napríklad aj nasledovné požiadavky: hĺbka sedacej plochy má podopierať najmenej 2/3 dĺžky stehna a pri zadnom sedení sa nesmie predný okraj sedadla dostať až do podkolennej jamky, šírka sedacej plochy musí zodpovedať šírke sedu (panvy) zväčšenej o 5 až 6 cm pre odev a postupnú deformáciu mäkkých tkanív sedením, horná hrana operadla má podopierať chrbát vo vzdialenosti 4 až 5 cm pod dolnými uhlami lopatiek, dolná hrana operadla má byť 16 až 17 cm nad sedadlom. Dokonca je špecifikované, že: „Pri používaní tabule musí byť dodržaný zrakový uhol, ktorého vrchol leží na zadnej hrane pracovnej plochy prvého stola žiaka pred tabuľou a je tvorený spojnicami zadnej hrany pracovnej plochy stola so stredom tabule a s jednou z bočných strán tabule, najviac 30 stupňov.“

12 %

Štát vyžaduje od konateľov údaje, ktoré má

Pri zmene trvalého pobytu konateľa je potrebné aktualizovať údaje aj v obchodnom registri. Keďže sa už zmeny môžu podávať len elektronicky cez slovensko.sk, tak je potrebné sa prihlásiť pomocou občianskeho preukazu a priložiť dokument, ktorý zmenu trvalého pobytu potvrdzuje. Už samotný občiansky preukaz, ktorým sa konateľ prihlasuje, potrebné údaje obsahuje a štát nimi disponuje. Napriek tomu je v praxi vyžadované čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné autorizovať (podpísať) týmto občianskym preukazom. Obchodné súdy často akceptujú aj elektronicky podpísaný scan samotného občianskeho preukazu, pomocou ktorého sa užívateľ prihlasuje pri návrhu tejto zmeny.

12 %

Z úradnej moci štát vymazal z obchodného registra fungujúce firmy bez dôkladného upozornenia

Počas tretej vlny pandémie štát "čistil" obchodný register od neaktívnych firiem, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Informácia o tom, ktoré firmy budú vymazané bola zverejnená v Obchodnom vestníku. Viac zákon neprikazoval, a tak dotknuté firmy nedostali žiadne upozornenie do e-schránok, ani k tejto téme zodpovední nerobili žiadne tlačové konferencie. Výsledkom je, že "čistenie" zlikvidovalo aj fungujúce firmy, medzi nimi napríklad aj lekárske ambulancie.

8 %

Elektromobilita predbehla legislatívu

Na používanie elektromobilov zákony vo viacerých prípadoch pozabudli alebo stanovujú absurdné podmienky. Kým elektromobil sa odpisuje 2 roky, elektrobicykel 6 rokov. Ďalší problém sú cesťáky, pri vodíkovom aute žiaden problém, na elektromobil, žiaľ, legislatíva nepamätá. Tretím rozmerom je byrokratický labyrint, ktorý čaká používateľa firemného elektroauta, ak by ho chcel dobiť počas noci doma.

7 %

Platenie dane z nehnuteľností, ktoré nemôžu byť využívané na podnikateľskú činnosť

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 bolo od marca 2020 prijatých viacero obmedzení týkajúcich sa prevádzok, a teda aj možnosti využívania niektorých nehnuteľností na podnikanie. Mnohé prevádzky boli z dôvodu nariadení vlády veľkú časť roka 2020 zatvorené a tento stav pokračuje aj v roku 2021. Povinnosť platiť daň z nehnuteľností však pretrváva a samosprávy nemajú legálnu možnosť spätne túto daň za určené obdobie odpustiť.

5 %

Smernica určujúca tempo práce vydavateľom školských učebníc

Vydavatelia školských učebníc a didaktických pomôcok potrebujú odporúčaciu doložku od ministerstva školstva, ktorá potvrdzuje súlad so štátnym vzdelávacím programom a kvalitu. Iba na didaktické prostriedky s takouto doložkou poskytuje ministerstvo školám financie. Ak vydavateľ učebnice takúto doložku nezíska, smernica ministerstva školstva určuje, aký minimálny čas musí trvať zapracovanie pripomienok. Vydavateľ nemôže prepracovanú učebnicu predložiť skôr ako o 90 dní. Sú prípady, kedy to znamená, že nestihnú kvôli tejto minimálnej lehote nadchádzajúci školský rok.

5 %

Čokoládu nemožno volať čokoláda bez novely vyhlášky

Slovenská čokoládovňa vymyslela unikátny produkt - čokoládu s tekvicovým olejom zo slovenských tekvíc. Keďže boli prví, príslušná vyhláška neobsahovala túto ingredienciu čokolády. Riešením je nevolať produkt čokoláda, alebo požiadať ministerstvo o zmenu predpisu.

5 %

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach