Novinky

Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Platforma ZPS pre rodinné podniky sa chce stať dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu a podčiarknuť tak význam rodinného podnikania.

Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Združenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej činnosti ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia a obhajuje záujmy slovenských podnikateľov doma a v zahraničí.

V rámci tohto zámeru je jedným z hlavných cieľov podpora rodinných firiem, ktoré sú kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky. Na slovenskom trhu tvoria odhadom viac ako 40 % zo všetkých podnikateľských subjektov s pozitívnym trendom nárastu.  

Združenie podnikateľov Slovenska tak začalo pred rokom tvoriť koncept platformy s víziou stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu a podčiarknuť tak význam rodinného podnikania.

Realizovaním stanovenej vízie je novozaložená platforma, ktorá môže napĺňať svoje hlavné ciele.

Úlohou platformy je:

 • v mene rodinných firiem  presadzovať ich záujmy aj v oblasti legislatívy a vládnej podpornej politiky, aby rodinné firmy mohli dlhodobo a zodpovedne pôsobiť  na slovenskom trhu
 • identifikovať problémy, ktoré sú špecifické pre rodinné firmy, pomáhať im hľadať riešenia, poskytovať prístup k poradenským službám
 • vytvoriť priestor na stretávanie a výmenu skúseností jednotlivých rodinných podnikov
 • napomáhať k zvyšovaniu povedomia širšej verejnosti o význame rodinného podnikania pre ekonomiku a hľadať najúčinnejšie spôsoby ako ho spoločensky oceniť

ZPS pre tento účel uzatvorilo strategické partnerstvo s nasledujúcimi inštitúciami:

 1. Slovak Business Agency: je organizáciou na podporu MSP, ktorej je ZPS zakladateľom spolu s MH SR a preto vie zabezpečiť synergiu medzi fungovaním platformy, podpornými programami a opatreniami MH SR ako aj schémou SBA pre rodinné firmy
 2.  Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu: nedávno úspešne dokončila veľký medzinárodný projekt zameraný na rodinné firmy, pričom jeho konkrétne výsledky – databázu rodinných firiem, on-line monitor a porovnávaciu analýzu rodinných firiem. Tieto budú môcť aktívne využívať členovia platformy
 3. Renomované poradenské spoločnosti – Jenewein Group, RSM Consulting SK,  ktoré sa dlhodobo venujú komplexnému poradenstvu pre slovenské rodinné firmy.

O Združení podnikateľov Slovenska

ZPS je prvé záujmové združenie súkromných podnikateľov v modernej histórii Slovenska. Vo svojej činnosti presadzuje nasledujúce priority, ktoré boli pre rok 2020 schválené Snemom ZPS:

 • ochrana podnikateľského stavu pred masívnym obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku neustále narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanieobnovenie rešpektu výkonnej a zákonodarnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva, zastavenie svojvôle súdnej moci a prokuratúry pri rozhodovaní, vyvodzovanie zodpovednosti za také konanie
 • zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity, dnes nezodpovední politici rozhodujú o príliš veľkej časti hodnôt vytvorených súkromným sektorom, čo je hlavnou príčinou narastajúcej korupcie a parazitického správaniapostavenie záujmov domácich podnikateľov, vrátane rodinných firiem, do centra pozornosti vlády, zohľadňovanie ich zásadného ekonomického a sociálneho významu, presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii
 • ochrana imidžu podnikateľov a podnikania pred negatívnymi stereotypmi v médiách a medzi veľkou časťou intelektuálov, budovanie značky ZPS ako prvej podnikateľskej organizácie v modernej histórii Slovenska a s tradíciou boja za zlepšovanie podmienok pre podnikanie
 • otváranie diskusie o vážnych celospoločenských problémoch, presadzovanie jasných hodnotových postojov v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania, podoby sociálneho systému
Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach