Novinky

Stanovisko Združenia podnikateľov Slovenska

Stanovisko ZPS k návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností schválený vládou dňa 28. 10. 2009

ZPS vyjadruje rozhodný a zásadný nesúhlas s predloženým návrhom zákona ako celkom, ktorý považuje za vecný a legislatívny paškvil. Návrh zákona podľa ZPS oprávnene vyvolal vlnu kritiky, pretože obsahuje neakceptovateľné obmedzenia súkromného vlastníctva, ako aj bezprecedentné a neprípustné  zasahovanie štát do fungovania trhovej ekonomiky, v tomto prípade do jeho očistného mechanizmu, ktorým je konkurz.

ZPS upozorňuje, že vláda návrh zákona schválila, pričom nerešpektovala ani vlastné formálne pravidlá pre predkladanie a schvaľovanie legislatívy, keď návrh zákona nebol pred prerokovaním vo vláde predložený do riadneho pripomienkového konania. Predkladateľ ignoroval tak Hospodársku a sociálnu radu SR, ako aj Legislatívnu radu vlády SR.

ZPS zásadne nesúhlasí s predkladateľom, že návrh zákona nebude mať vplyv ani na verejné financie, ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a ani na zamestnanosť.  ZPS upozorňuje na absenciu doložky vplyvov, ktorá by mala byť štandardnou súčasťou každého legislatívneho návrhu. Bez jej predloženia napr. nie je možné kvantifikovať prípadné nároky na verejné financie, ktoré zo zákona vyplynú.

ZPS so znepokojením konštatuje, že návrh zhoršujúci podnikateľské prostredie a legislatívny rámec pre podnikanie predložil práve rezort Ministerstva hospodárstva, ktoré má podnikateľské prostredie a lepšiu reguláciu v kompetencii.

ZPS považuje za úplne neopodstatnenú, nesprávnu a nebezpečnú snahu vlády zabezpečiť štátu možnosť vyhlásiť za strategický každý podnik, ktorý má viac ako 500 zamestnancov a „významným spôsobom dodáva energiu, plyn, teplo, produkty rafinérskeho priemyslu pre obyvateľstvo, pre ostatný priemysel a celoštátnu dopravu“ (§2, písm. b), alebo „prevádzkuje vodné dielo, čistiareň odpadových vôd, kanalizáciu alebo vodovod“ (§2, písm c). ZPS nevidí nijaký dôvod pre vytvorenie podobnej kompetencie a upozorňuje na závažné deformácie podnikateľského prostredia s obrovskými finančnými dôsledkami, ktoré boli v druhej polovici 90-ych rokov dôsledkom politiky vlády vytvárajúcej podobné zoznamy strategických podnikov.

ZPS ďalej považuje za v príkrom rozpore so základnými princípmi trhovej ekonomiky zákonom navrhované predkupné právo štátu pri predaji tzv. strategických podnikov. Takéto obmedzenie vlastníckeho práva, v tomto prípade predávajúceho, považuje ZPS nielen za vecne neprípustné, ale aj v rozpore s ústavne zakotveným princípom ochrany súkromného vlastníctva.

ZPS taktiež zásadne nesúhlasí so snahou vlády prostredníctvom tohto zákona zabezpečiť „trvalú prevádzku strategického podniku“ (§5, písm. a) a „zabrániť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov“ (§5, písm. c).  Na možný rozpor tohto návrhu so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii vládu pred rokovaním o tomto návrhu upozornila v písomne predloženom stanovisku aj jej vlastná Sekcia legislatívy.

ZPS napokon upozorňuje, že predložený návrh zákona môže mať za následok zníženie priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike, pretože podstatne zníži právnu istotu a zvýši pravdepodobnosť štátnych zásahov do ekonomiky, a to práve v čase, keď je pre Slovensko životne dôležité, aby bolo schopné prilákať viac zahraničných investícií.

 


Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach