Novinky

Správa očinnosti Združenia podnikateľov Slovenska

Činnosť Združenia podnikateľov Slovenska od novembra 2008 do novembra 2009

I. 1989 – 2009: 20 úspešných rokov existencie Združenia podnikateľov Slovenska

 Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po novembri roku 1989. Vzniklo v decembri 1989 a stalo sa rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu, ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval.
 
Združenie podnikateľov Slovenska je počas celej svojej existencie neziskovou organizáciou, vykonávajúcou svoju činnosť výlučne z príspevkov členov a z darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.
 
Základným cieľom ZPS od jeho založenia je prispieť k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. ZPS považuje za svoju stavovskú povinnosť chrániť podnikateľský stav pred obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd a zabraňovať všetkým politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.  
 
Rozhodujúce míľniky v činnosti ZPS od jeho vzniku až po súčasnosť:
 
1.        Od prvých chvíľ činnosti bolo ťažisko ZPS sústredené na legislatívny proces ako najvýznamnejšiu súčasť vytvárania podnikateľského prostredia. Zakladajúci členovia ZPS sa stali členmi legislatívnej rady vlády, tak federálnej, ako aj republikovej
2.        Zásluhou zástupcov ZPS bol vypracovaný a prijatý dnes už historický prvý zákon o súkromnom podnikaní po novembri 1989, známy pod skratkou „105“, t.j. Zákon č. 105/1990 Zb.z o akciových spoločnostiach. Tento zákon sa stal základným východiskom pre možnosť súkromného podnikania na Slovensku
3.        ZPS bolo iniciátorom založenia a zakladajúcim členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorá sa v 90-tych rokoch stala rozhodujúcim reprezentantom zamestnávateľských organizácií
4.        ZPS sa zaslúžilo o vznik prvých tripartitných rokovaní na federálnej a republikovej úrovni, čím zásadne prispelo k vzniku sociálneho dialógu (vláda - zamestnávatelia - odbory), Rady hospodárskej a sociálnej dohody a troch hlavných verejno-právnych inštitúcií (Fond zamestnanosti, neskôr Národný úrad práce, Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa)
5.       Zástupcovia ZPS sa v rámci federálnej tripartity významne podieľali na vstupe novodobej nezávislej organizácie československých zamestnávateľov do Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve
6.        V marci 1993 sa ZPS stalo členom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli
7.        Začiatkom roka 1993 bol vďaka sústredenému tlaku a protestným akciám organizovaným ZPS v Bratislave a Lučenci v priebehu troch mesiacov zmenený kontroverzný zákon o zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, ktorý mal likvidačný dopad na súkromné podnikanie
8.        V roku 1994 ZPS vypracovalo vlastný návrh zákona o podpore podnikania, ktorý sa stal základným kameňom vládneho návrhu zákona o štátnej podpore malého a stredného podnikania
9.        Na návrh ZPS a expertov PHARE bola zriadená Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ZPS aktívne podporilo aj vznik Slovenskej záručnej banky a Národnej agentúry pre rozvoj cestovného ruchu
10.     V spolupráci s organizáciou OECD bola v roku 1994 zorganizovaná 1. medzinárodná konferencia o malom a strednom podnikaní, účastníkmi ktorej boli experti OECD, Svetovej banky, PHARE, vlády Slovenskej republiky a mimovládnych profesných organizácií
11.     V roku 1995 ZPS zabránilo prijatiu tzv. návrhu zákona o riešení platobnej neschopnosti, ktorý mal administratívnymi opatreniami zasahovať do výkonu vlastníckych práv podnikateľských subjektov
12.     V rokoch 1996 a 1997 sa ZPS výrazne angažovalo pri legislatívnom riešení DPH v oprávnenom záujme podnikateľskej verejnosti
13.     V roku 1998 ZPS odštartovalo na pôde Slovenského ekonomického fóra širokú diskusiu o nutnosti daňovej reformy na Slovensku. Prvým pozitívnym výsledkom bolo presadenie znižovania dane z príjmov právnických osôb na 29% sadzbu koncom roka 1999. V tomto permanentnom procese pokračovalo ZPS aj pri presadzovaní v súčasnosti platnej 19 % sadzby
14.     V období 1998 až 2006 ZPS aktívne podporovalo reformné kroky vlády a úsilie o integráciu SR do OECD, NATO a EÚ
15.     V apríli 2004 sa ZPS stalo zakladajúcim členom novej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, Republikovej únie zamestnávateľov, organizácie, ktorá zastrešuje združenia zamestnávateľov a zastupuje podnikateľov zamestnávajúcich cca 220 000 zamestnancov a produkujúcich cca 70 % HDP na Slovensku
16.     v roku 2005 začalo ZPS vyhlasovať a udeľovať Výročnú cenu ZPS za príspevok k zlepšeniu podnikateľského sektora, ktorou oceňuje laureátov z radov nepodnikateľov, ktorí pozitívne prispeli k stavu podnikateľského prostredia v SR  
17.     v rokoch 2005 až 2007 ZPS zrealizovalo spoločný projekt s Čiernohorskou podnikateľskou alianciou, ktorý prispel k inštitucionálnemu rozvoju podobnej organizácie akou je ZPS v Čiernej hore a pomohol k odovzdaniu skúsenosti ZPS s obhajobou priaznivého podnikateľského prostredia
18.     v roku 2006 sa ZPS angažovalo pri diskusiách o navrhnutej novelizácií Zákonníka práce, ktorý m.i. nadštandardne a pre zamestnávateľov neprijateľne upravoval postavenie odborových organizácií vo firmách. Úsilie ZPS vyvrcholilo organizáciou protestného zhromaždenia, následnej spoločnej tlačovej konferencie a neskôr aj spoločného seminára živnostenských organizácií k Zákonníku práce
19.     v rokoch 2006 až 2008 ZPS v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Nadáciou F. A. Hayeka realizovalo projekt na skvalitnenie vyučovania podnikateľského vzdelávania na slovenských stredných školách, vďaka ktorému dostali učitelia nové moderné vzdelávacie materiály a 1400 z nich bolo vyškolených pre používanie nových a pre študentov zaujímavých metód vyučovania ekonómie a ďalších predmetov, ktorých znalosť je potrebná k podnikaniu
20.     v novembri 2009, po 20 rokoch svojej existencie, ZPS iniciuje vznik Združenia mladých podnikateľov Slovenska, čo je nielen symbolické gesto najstaršej podnikateľskej organizácie v modernej histórii Slovenska, ale aj účinný spôsob ako pomôcť mladým podnikateľom, ktorí predstavujú budúcnosť slovenskej ekonomiky.
 
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach