Novinky

Prezidentom ZPS bol po šiesty raz zvolený Ján Oravec, vo svojom vystúpení na Snerme podrobne zhodnotil činnosť ZPS za predchádzajúce obdobie

Prezident ZPS vyzdvihol doplnenie regionálnych štruktúr ZPS o novovytvorenú Krajskú radu ZPS pre Vyšší územný celok Banská Bystrica. Za ďalšie podnikateľské organizácie, s ktorými ZPS najintenzívnejšie spolupracuje, označil Republikovú úniu...

Prezident ZPS vyzdvihol doplnenie regionálnych štruktúr ZPS o novovytvorenú Krajskú radu ZPS pre Vyšší územný celok Banská Bystrica. Za ďalšie podnikateľské organizácie, s ktorými ZPS najintenzívnejšie spolupracuje, označil Republikovú úniu zamestnávateľov a Slovenský živnostenský zväz.  

J. Oravec kriticky hodnotil sociálny dialóg v SR. V súčasnosti sa zástupcovia ZPS, spolu s ostatnými predstaviteľmi RÚZ, nezúčastňujú plenárnych zasadnutí tripartity na protest proti spôsobu vedenia sociálneho dialógu, ktorý neberie do úvahy postoje zamestnávateľov. ZPS malo možnosť v roku 2008 prezentovať svoje postoje aj v európskej tripartite, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, ktorý je poradným orgánom Európskej komisie a Európskeho parlamentu, kde prezident ZPS od mája 2004, kedy Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, reprezentuje slovenských zamestnávateľov.

Prezident ZPS ďalej informoval delegátov Snemu ZPS, že v novembri 2008 bol zvolený za viceprezidenta CEA-PME, čo je na jednej strane prejavom uznania voči ZPS ako významnej a konsolidovanej organizácii CEA-PME, pričom na strane druhej poskytuje ďalšiu možnosť na presadzovanie priorít ZPS na úrovni EÚ, najmä znižovanie administratívnych bariér podnikania, znižovanie daňového a odvodového zaťaženia, odstraňovanie nadbytočnej regulácie.

Pri priebežnom pripomienkovaní legislatívy a vládnych opatrení sa ZPS sústredilo prioritne na tie, ktoré zvyšovali náklady podnikania (napr. zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, či nový model koncesionárskych poplatkov), obmedzovali slobodu podnikania (novela Trestného zákona zavádzajúca tresty odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky za tzv. neodôvodnené zvyšovanie cien, či novela zákona o cenách rozširujúca právomoc vlády regulovať ceny prakticky čohokoľvek). ZPS zaujalo stanovisko aj k zavedeniu Eura, pričom po strate nezávislej menovej politiky zdôraznilo potrebu ďalšieho zvýšenia flexibility trhu práce, ako aj trhov tovarov a služieb. ZPS vyzdvihlo ako pozitívne pre podnikateľské prostredie prijatie jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri prijímaní legislatívy, ako aj koncepciu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov.

Za najvýznamnejší projekt ZPS v predchádzajúcom období označil J. Oravec projekt „Kvalitní v škole – úspešní v živote“, ktorý ZPS 22 mesiacov realizovalo v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Nadáciou F. A. Hayeka. Projekt sledoval dva ciele, a to jednak vytvorenie udržateľného systému prepojenia potrieb firiem a učebných osnov stredných škôl v jednotlivých regiónoch, ako aj vytvorenie komplexných podkladov pre vyučovanie „Podnikateľského vzdelávania“ na slovenských stredných školách. V rámci projektu bolo pre oblasť podnikateľského vzdelávania vyškolených 1 500 stredoškolských učiteľov. Prezident ZPS zdôraznil, že projekt preukázal schopnosť ZPS prichádzať s významnými iniciatívami a je hodnotený ako mimoriadne úspešný. Dôkazom toho je aj jeho nominácia do súťaže „Európske podnikateľské ocenenia“ za Slovenskú republiku.

Prezident ZPS taktiež informoval delegátov a hostí Snemu ZPS o rozhodnutí ZPS neudeliť Výročnú cenu za príspevok k zlepšeniu podnikateľského prostredia, ktorú združenie udeľuje od roku 2005. Dôvodom neudelenia ceny bola skutočnosť, že v predchádzajúcom období sa neobjavila iniciatíva na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR, ktorá by si ocenenie zaslúžila.

Snem Združenia podnikateľov Slovenska sa uskutočnil minulý týždeň v piatok, t.j. 28. novembra 2008 v Pálffyho paláci v Bratislave. Delegáti Snemu schválili Správu o činnosti ZPS, Správu o hospodárení, Priority ZPS na rok 2009 a zvolili 19-člennú Generálnu radu ZPS. Generálna rada ZPS následne zvolila prezidenta ZPS na ďalšie 12-mesačné obdobie.

Medzi hosťami Snemu ZPS okrem iných bol Stefan Zickgraf, Výkonný riaditeľ CEA-PME (Európska konfederácia asociácií malých a stredných podnikateĺov), ktorej je ZPS zakladajúcim členom, Ivan Mikloš, podpredseda SDKÚ-DS a laureát Výročnej ceny ZPS za rok 2005, Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB a zástupcovia diplomatických zborov pôsobiacich v SR.
 

Páčil sa Vám článok?
ZPS na sociálnych sieťach