Zastúpenie ZPS v iných inštitúciach

ilustračný obrázok

Základnou formou presadzovania a obhajovania oprávnených záujmov členov ZPS pri vytváraní podnikateľského prostredia je otvorená a vecná komunikácia, usilujúca sa o konštruktívny dialóg. Výsledkom tohto dlhodobého úsilia je súčasné zastúpenie ZPS v:
 

 • Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (ECOSOC) so sídlom v Bruseli
 • Európskej konfederácii asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli
 • Republikovej únií zamestnávateľov (ZPS je zakladajúcim členom)
 • Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva Slovenskej republiky (tripartita)
 • Správnej rade, Dozornej rade a v Zbore zástupcov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
 • Dozornej rade Sociálnej poisťovne 
 • Rade vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku
 • najvyšších orgánoch zmiešaných obchodných komôr (Francúzsko-slovenskej obchodnej komore, Slovensko-maďarskej obchodnej komore, Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komore, Slovensko-rakúskej obchodnej komore, Americkej obchodnej komore na Slovensku)
 • Hospodárskej rade vlády
 • poradných orgánoch štátnej správy v celej jej vertikálnej štruktúre
 • poradných orgánoch neštátnych domácich a zahraničných inštitúcií

ZASTÚPENIE ZPS

PHDr. Ján Oravec, CSc.  Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ):
Prezídium ECOSOC (Európsky hospodársky a sociálny výbor)
Hospodárska rada vlády, Kolégium ministra financií SR
Dozorná rada Slovenskej záručnej a rozvojovej banky
Ing. Jozef Buday, CSc. Zväz výskumno-vývojových organizácií v priemysle, prezident 
Vedeckej rady SAV - člen 
Rady vlády pre vedu a techniku - člen
Mgr. Ľuboš Halák NARMSP, Správna rada
Jozef Kondek -
Ing. Edmund Kozel -
Ing. Jozef Kožár -
Ing. Ladislav Ondriš Švajčiarsko-slovenská obchodná komora, člen predstavenstva
Ing. Ivan Ostrihoň -
Ing. Karol Pavlů Francúzsko-slovenská obchodná komora: viceprezident, 
NARMSP: podpredseda Dozornej rady, ÚV SR: člen 
Ing. Jozef Ružanský, CSc. Komisia - Regionálny rozvoj - SNR
Phare SR 9906.01 EDIS: Riadiaci a kontrolný výbor pre
Priemyselná rada STV 
Ing. Martin Šichta štátne príspevkové programy podpory exportu a investícií
JUDr. Ján Sabol ZPZ SR, viceprezident, Prezídium RÚZ
Ing. Peter Strýček  BRK SOPK - člen predstavenstva
Ing. Marián Tibenský ALS SR, generálny tajomník
Ľudovít Varjú Slovenská mykologická spol. pri SAV, hospodár a člen komisie výboru NR SR pre životné prostredie
Ing. Peter Weber Americká obchodná komora na Slovensku: 1. viceprezident 
Združenie elektrotechnického priemyslu SR - člen predstavenstva 
Správna rada Žilinskej univerzity, člen 
Správna rada STU, člen 
JUDr. Ján Ondruš -
Ing. Jozef Pekarovič MV a RR SR, Národný monitorovací výbor CSF, 
Monitorovací výbor pre reg. operačný systém, 
Komisia pre posúdenie žiadostí o zaradenie do programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
Ján Demo -
Ing. Rastislav Stolárik -
Ľudovít Andorko -
JUDr. Ludovít Paus Dozorná rada Sociálnej poisťovne

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri