Stanovy Združenia podnikateľov Slovenska

ilustračný obrázok

Čl. I
Názov a sídlo

 

 1. Názov združenia znie: "Združenie podnikateľov Slovenska"
   
 2. Združenie používa okrem názvu i skratku "ZPS"
   
 3. Sídlom združenia je Cukrová ul. č. 14, 813 39 Bratislava.

 

Čl. II
Vznik ZPS

 1. Združenie podnikateľov Slovenska (ďalej len "ZPS") bolo založené dňa 17. 12. 1989.
   
 2. ZPS je organizáciou zamestnávateľov v zmysle ust. § 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Čl. III
Pôsobnosť a ciele ZPS

 1. ZPS vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu, slobody politickej príslušnosti, čestnosti a morálnosti.
   
 2. Základným cieľom ZPS je prispieť k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. ZPS považuje za svoju stavovskú povinnosť chrániť podnikateľský stav pred obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd a zabraňovať všetkým politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. ZPS pritom vychádza z toho, že tento cieľ je možno splniť za predpokladu:
  1. čo najširšej privatizácie, obmedzovania priamych zásahov štátu do ekonomiky, celkovej liberalizácie ekonomického života, obmedzovania prerozdeľovacích procesov v ekonomike a ochrany trhového prostredia pred klientelizmom;
  2. stabilnej legislatívy, ktorá jednoducho, jasne a spravodlivo stanovuje pravidlá správania sa všetkých podnikateľských subjektov a ich povinnosti voči štátu a obciam;
  3. fungujúceho systému súdnictva a ďalších orgánov, umožňujúceho efektívnu ochranu práv jednotlivých podnikateľských subjektov;
  4. systematického informovania verejnosti o podnikateľskej sfére, prostredníctvom čoho možno v celej spoločnosti aktívne upevňovať názor o prospešnosti slobodného podnikania;
  5. rozvoja školstva a kvality vzdelávania prostredníctvom systematickej a cieľavedomej reformy vzdelávania vo všetkých stupňoch vzdelávacieho procesu a na všetkých typoch a druhoch škôl;
  6. vytvárania podmienok pre vzdelávanie širokých vrstiev obyvateľstva na báze zvyšovania odbornosti, ďalšieho vzdelávania a celoživotného vzdelávani
    
 3. V záujme splnenia tohto cieľa ZPS najmä:
  1. analyzuje a vyhodnocuje ekonomické, legislatívne a sociálne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov;
    
  2. koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii hospodárskej politiky štátu a obcí a na príprave a tvorbe právnych predpisov, dotýkajúcich sa podnikateľskej činnosti; 
  3. podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v systéme predkladania návrhov, tvorby a schvaľovania právnych predpisov tak, aby tieto rešpektovali ochranu podnikateľských práv a slobôd;
    
  4. získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie svojich cieľov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi obcí; 
  5. spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí, s obchodnými a priemyselnými komorami, zúčastňuje sa na činnosti zväzov podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, na činnosti tripartitných orgánov a na činnosti medzinárodných organizácií podnikateľov a zamestnávateľov;
    
  6. vypracováva návrhy, podnety a ďalšie podania na zabezpečenie základných podmienok podnikania, voľného pohybu tovaru, kapitálu a pracovných síl na trhu; 
  7. vyvíja aktivity na začlenenie slovenskej ekonomiky do európskeho a svetového trhu a preto podporuje všetky politické a ekonomické kroky, ktorými sa zabezpečuje hospodárska integrácia Slovenskej republiky;
    
  8. vyvíja aktivity smerujúce k skvalitneniu vzdelávania na všetkých typoch škôl vo všetkých stupňoch vzdelávania a to najmä rozšírením praktických schopností žiakov a študentov, rozvíjaním ich analytického myslenia, zavedením systémových nástrojov a získavania podnikateľských zručností u žiakov stredných škôl; 
  9. pomáha pri nadväzovaní kontaktov medzi základnými, strednými a vysokými školami;
    
  10. organizuje a usporadúva prednášky, školenia, semináre a konferencie pre cieľové skupiny obyvateľstva; 
  11. školí lektorov v osvojovaní si efektívnych a progresívnych vzdelávacích metód;
    
  12. vydáva a distribuuje vzdelávacie publikácie

 

Čl. IV
Členstvo v ZPS 

 1. Členstvo môže byť individuálne alebo kolektívne. Osobitným druhom je čestné členstvo.
   
 2. Členom ZPS sa môže stať:
  1. fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (individuálne členstvo), alebo
  2. organizácia podnikateľov (kolektívne členstvo), ak písomne súhlasí so stanovami ZPS, zaplatí zápisné a ročný členský príspevok; na vznik kolektívneho členstva sa vyžaduje okrem toho aj uzavretie zmluvy podľa čl. VI bod 5. Súhlas so stanovami ZPS musí byť doručený Sekretariátu Generálnej rady ZPS (ďalej len "sekretariát GR")
    
 3. Členovia ZPS sa zapisujú do zoznamu členov, ktorý vedie sekretariát GR
   
 4. Zápisné je 1.000 Sk a platí sa pri vzniku členstva.
   
 5. Ročný členský príspevok je 6.000 Sk. Nový člen ZPS platí ročný členský príspevok (na kalendárny rok, v ktorom sa stal členom ZPS) pri vzniku členstva. V ostatných prípadoch sa ročný členský príspevok platí na účet sekretariátu GR do 1. marca príslušného kalendárneho roka; sekretariát GR poukáže polovicu ročného členského príspevku do 1. apríla toho istého roka (u nových členov do jedného mesiaca od vzniku členstva) na účet Krajskej rady ZPS príslušnej podľa sídla člena, ak sa nedohodli inak; pre účely týchto stanov sa sídlom člena rozumie aj miesto podnikania. Kolektívny člen ZPS môže zaplatiť aj viac ročných členských príspevkov, najviac však v sume zodpovedajúcej počtu jeho členov.
   
 6. Členstvo zaniká:
  1. ak člen nezaplatí ročný členský príspevok (kolektívny člen aspoň jeden ročný členský príspevok) riadne a včas;
  2. vystúpením zo ZPS, a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení sekretariátu GR;
  3. smrťou alebo zánikom člena;
  4. vylúčením za porušenie stanov alebo za poškodzovanie záujmov ZPS; o vylúčení rozhoduje u individuálnych členov Krajská rada ZPS príslušná podľa sídla člena, u kolektívnych členov Generálna rada ZPS (ďalej len "GR").
    
 7. Čestným členom ZPS môže byť osoba, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju podnikania v Slovenskej republike alebo k poslaniu a činnosti ZPS. O udelení čestného členstva rozhoduje GR na základe návrhu svojho člena. Na čestného člena sa nevzťahujú ustanovenia bodov 1. až 6. a č

 

Čl. V
Práva a povinnosti členov ZPS

 1. Člen ZPS má právo:
  1. a) zúčastňovať sa na voľbách do orgánov ZPS spôsobom určeným týmito stanovami;
  2. b) aktívne sa zúčastňovať na akciách pre členov ZPS, byť informovaný o činnosti ZPS a využívať služby poskytované ZPS;
  3. c) predkladať orgánom ZPS návrhy na zabezpečovanie podnikateľských záujmov, práv a slobôd v rozsahu, ktorý umožňujú stanovy a platný právny poriadok.
    
 2. Člen ZPS je povinný:
  1. a) dodržiavať stanovy ZPS;
  2. b) vedome neohrozovať záujmy ZPS;
  3. c) oznámiť všetky zmeny svojich základných údajov sekretariátu GR.


Čl. VI
Organizačná štruktúra ZPS

 1. ZPS má organizačnú štruktúru založenú na princípe územnom a princípe odvetvovom.
   
 2. Podľa územného princípu sa ZPS člení na regionálne organizácie ZPS a krajské organizácie ZPS (ďalej len „územné organizácie“), ktoré sú partnermi štátnej správe a samospráve podľa príslušného územného členenia.
   
 3. Regionálna organizácia ZPS sa zriaďuje na ustanovujúcom zhromaždení, ktorého sa zúčastní najmenej 7 členov ZPS. Ustanovujúce zhromaždenie rozhoduje o zriadení regionálnej organizácie ZPS a volí členov jej rady a dozornej komisie. O právnej subjektivite regionálnej organizácie rozhoduje na jej žiadosť GR.
   
 4. Krajská organizácia ZPS sa zriaďuje pre príslušný kraj na ustanovujúcom zhromaždení, ktoré zvolajú po vzájomnej dohode predsedovia regionálnych organizácií ZPS v príslušnom kraji. V prípade, že predsedovia regionálnych organizácií ZPS nezvolajú ustanovujúce zhromaždenie krajskej organizácie ZPS v lehote určenej GR, môže toto zhromaždenie zvolať GR. Na ustanovujúce zhromaždenie musia byť pozvaní všetci členovia, ktorí majú sídlo v príslušnom kraji. Na ustanovujúcom zhromaždení krajskej organizácie ZPS sa zúčastňujú aspoň dvaja členovia GR z iných krajov.
   
 5. Podľa odvetvového princípu má ZPS kolektívnych členov, ktorí sú partnerom štátnej správe na celorepublikovej úrovni. Kolektívnym členom môže byť každý samostatný, riadne zaregistrovaný subjekt ako organizácia podnikateľov odvetvového charakteru, ktorá uzavrie so ZPS zmluvu o kolektívnom členstve. V zmluve o kolektívnom členstve sa vymedzia podmienky vzájomnej spolupráce kolektívneho člena a ZPS nad rámec týchto stanov.
   
 6. Osobitnou formou organizačnej štruktúry ZPS je kancelária ZPS (ďalej len „kancelária“). Kanceláriu môže zriadiť člen ZPS, ak o tom na jeho žiadosť rozhodne GR. Podmienky zriadenia a pôsobenia kancelárie upraví Štatút kancelárie ZPS, ktorý schvaľuje GR. Kancelária nemá právnu subjektivitu.


Čl. VII
Orgány územných organizácií

 1. Orgánmi územných organizácií sú:
  1. zhromaždenie,
  2. rada (krajská rada, regionálna rada),
  3. dozorná komisia.
    
 2. Zhromaždenie je najvyšším orgánom územnej organizácie. Právo zúčastniť sa na zhromaždení príslušnej územnej organizácie a hlasovať na ňom majú všetci členovia ZPS so sídlom v jej územnom obvode, s výnimkou kolektívnych členov; člen ZPS môže splnomocniť (na základe písomného plnomocenstva) iného člena ZPS na zastupovanie na zhromaždení. Zhromaždenie územnej organizácie volí a odvoláva členov jej rady a dozornej komisie; zhromaždenie krajskej organizácie ZPS okrem toho volí delegátov na snem ZPS podľa kľúča určeného GR. Zhromaždenie územnej organizácie zvoláva jej rada, spravidla jedenkrát ročne.
   
 3. Zhromaždenie územnej organizácie sa môže uznášať, ak je prítomná aspoň 1/3 členov ZPS oprávnených sa na ňom zúčastniť. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných a oprávnených hlasovať, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inú väčšinu. Spôsob hlasovania určí zhromaždenie.
   
 4. Na zvolanie mimoriadneho zhromaždenia územnej organizácie je potrebný písomný návrh 1/3 jej členov. Mimoriadne zhromaždenie zvolá rada do jedného mesiaca od doručenia písomného návrhu. Ak tak nevykoná, zvolá mimoriadne zhromaždenie GR na podnet doložený splnením podmienok.
   
 5. Členov rady volí a odvoláva zhromaždenie územnej organizácie. Rada má najmenej troch, najviac však trinástich členov; ich počet určí zhromaždenie územnej organizácie. Rada je štatutárnym orgánom územnej organizácie, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Rada volí svojho predsedu, prípadne aj podpredsedov.
   
 6. Členov dozornej komisie volí a odvoláva zhromaždenie územnej organizácie. Dozorná komisia má troch členov. Dozorná komisia vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením územnej organizácie. Dozorná komisia volí svojho predsedu. Predseda dozornej komisie má právo zúčastňovať sa zasadnutí rady s hlasom poradným.
   
 7. Zasadnutia rady a dozornej komisie zvolávajú ich predsedovia. O rozhodovaní rady a dozornej komisie primerane platia ustanovenia čl. X bod 4.
   
 8. V súlade s potrebami si rady územných organizácií môžu zriadiť sekretariáty na profesionálne zabezpečovanie ich činnosti.


Čl. VIII
Republikové orgány ZPS

 1. Orgánmi ZPS na republikovej úrovni sú:
  1. snem;
  2. generálna rada;
  3. prezident;
  4. dozorná komisia;
  5. generálny sekretár;
  6. kolégium krajských organizácií;
  7. kolégium kolektívnych členov. 


Čl. IX
Snem

 1. Snem je najvyšším orgánom združenia. Právo zúčastniť sa na sneme majú delegáti zvolení na zhromaždeniach krajských organizácií ZPS a na zhromaždení kolektívnych členov podľa kľúča určeného GR; GR určí kľúč tak, aby mal snem najviac 100 delegátov. Zhromaždenie kolektívnych členov za účelom voľby delegátov na snem zvoláva GR. Mandát delegáta platí len do skončenia snemu, na ktorý bol delegát zvolený; delegát snemu je pri výkone svojho mandátu nezastupiteľný.

   
 2. Snem zvoláva GR, spravidla jedenkrát ročne.
   
 3. Na zvolanie mimoriadneho Snemu ZPS je potrebný písomný návrh viac ako 1/3 členov ZPS. Mimoriadny Snem ZPS zvoláva GR do dvoch mesiacov od doručenia písomného návrhu.
   
 4. Do pôsobnosti snemu ZPS patrí najmä:
  1. a) schvaľovanie správy o činnosti GR;
  2. b) schvaľovanie princípov a priorít činnosti ZPS;
  3. c) zmena stanov ZPS;
  4. d) rozhodnutie o zániku ZPS jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením;
  5. e) schvaľovanie správy o hospodárení ZPS;
  6. f) voľba a odvolanie členov GR;
  7. g) voľba a odvolanie členov dozornej komisie;
  8. h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.
    
 5. Snem sa môže uznášať ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inú väčšinu. Spôsob hlasovania určí snem.


Čl. X
Generálna rada

 1. GR je štatutárnym orgánom ZPS. GR je oprávnená konať v mene ZPS vo všetkých veciach a zastupuje ZPS voči tretím osobám, pred súdmi a inými orgánmi. GR rozhoduje o všetkých záležitostiach ZPS, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov ZPS. Podpisovať za ZPS vo všetkých veciach môže prezident, generálny sekretár a člen GR poverený jej rozhodnutím.
   
 2. Členov GR volí a odvoláva snem; za člena GR môže byť zvolený aj zamestnanec ZPS, avšak len ak je generálnym sekretárom. GR má 19 členov. GR, ktorej počet členov neklesol pod 2/3, môže vymenovať namiesto osoby, ktorej funkcia člena GR zanikla pred uplynutím funkčného obdobia, náhradného člena; funkčné obdobie takéhoto člena skončí vtedy, kedy malo uplynúť funkčné obdobie člena, ktorého nahradil.
   
 3. GR volí a odvoláva prezidenta; GR menuje a odvoláva generálneho sekretára.
   
 4. GR zasadá spravidla jedenkrát mesačne a je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. GR rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
   
 5. Člen GR sa môže vzdať členstva v GR. Vzdanie sa členstva nadobúda účinnosť jeho prerokovaním v GR. Namiesto člena, ktorý sa členstva v GR vzdal, môže byť vymenovaný náhradný člen v súlade s bodom 2 tohto článku.
   
 6. GR môže zo závažných dôvodov pozastaviť svojmu členovi členstvo v GR, najdlhšie však do konania snemu.
   
 7. GR môže zriadiť prezídium GR, ktoré bude koordinovať v súčinnosti so sekretariátom GR realizáciu rozhodnutí GR. Prezídium GR má 7 členov; členmi prezídia sú prezident, generálny sekretár; ostatných členov určí GR.
   
 8. Na riešenie odborných otázok si môže GR zriadiť poradné orgány, vymenovať poradcov a poveriť ich niektorými právomocami, ktoré inak patria GR.

Čl. XI
Prezident

 1. Prezident je predstaviteľom ZPS, ktorý zastupuje ZPS pri obhajobe a presadzovaní záujmov ZPS navonok. Prostredníctvom sekretariátu GR zabezpečuje realizáciu rozhodnutí GR. Prezidentom môže byť len člen GR.
   
 2. Prezidenta volí a odvoláva GR.
   
 3. Prezident zvoláva zasadnutia GR, spravidla jedenkrát mesačne.
   
 4. Prezident zvoláva kolégium krajských organizácií ZPS a kolégium kolektívnych členov, spravidla dvakrát ročne.


Čl. XII
Dozorná komisa

 1. Dozorná komisia vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením GR.
   
 2. Členov dozornej komisie volí a odvoláva snem. Členom dozornej komisie nesmie byť člen GR. Dozorná komisia má troch členov.
   
 3. Dozorná komisia volí svojho predsedu a podpredsedu. Pre rokovanie dozornej komisie a spôsob jej rozhodovania primerane platia ustanovenia čl. X bod 4. Dozorná komisia zasadá spravidla dvakrát ročne.
   
 4. Členovia dozornej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí GR s hlasom poradným.


Čl. XIII
Generálny sekretár a sekretariát GR

 1. Generálny sekretár riadi činnosť sekretariátu GR. Generálny sekretár je oprávnený konať v mene ZPS vo veciach, ktoré súvisia so zabezpečením obvyklej činnosti ZPS.
   
 2. Generálneho sekretára menuje a odvoláva GR. Generálny sekretár, ktorý nie je členom GR, má právo zúčastňovať sa zasadnutí GR s hlasom poradným. Generálny sekretár sa zúčastňuje zasadnutí kolégia krajských organizácií a kolégia kolektívnych členov.
   
 3. Sekretariát GR zabezpečuje realizáciu rozhodnutí GR a plní organizačné úlohy súvisiace s činnosťou ZPS.


Čl. XIV
Kolégium krajských organizácií

 1. Kolégium krajských organizácií je poradným orgánom GR. Koordinuje činnosť rád územných organizácií pri presadzovaní záujmov ZPS.
   
 2. Členmi kolégia krajských organizácií sú predsedovia krajských rád.
   
 3. Kolégium krajských organizácií zvoláva prezident, spravidla štyrikrát ročne; kolégiu predsedá prezident.
   
 4. Členovia kolégia krajských organizácií, ktorí nie sú členmi GR, majú právo zúčastňovať sa zasadnutí GR s hlasom poradným.


Čl. XV
Kolégium kolektívnych členov

 1. Kolégium kolektívnych členov je poradným orgánom GR. Koordinuje činnosť kolektívnych členov pri presadzovaní ich záujmov prostredníctvom ZPS.
   
 2. Členmi kolégia kolektívnych členov sú zástupcovia kolektívnych členov. Každý kolektívny člen má právo vymenovať jedného svojho zástupcu v kolégiu kolektívnych členov; pre zástupcov platí ustanovenie čl. XVI bod 1. písm. b).
   
 3. Kolégium kolektívnych členov zvoláva prezident, spravidla štyrikrát ročne; kolégiu predsedá prezident.


Čl. XVI
Členstvo v niektorých orgánoch ZPS

 1. Členom orgánov uvedených v čl. VII bod 1. písm. b) a c) (rada a dozorná komisia územnej organizácie) a v čl. VIII písm. b), d) a g) (GR, Dozorná komisia ZPS a kolégium kolektívnych členov) môže byť len fyzická osoba, ktorá
  1. je členom ZPS, alebo
  2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo poverená štatutárnym orgánom individuálneho alebo kolektívneho člena ZPS, alebo
  3. zamestnancom ZPS.
    
 2. Členstvo osôb v orgánoch ZPS uvedených v bode 1 tohto článku zaniká, ak
  1. zaniklo ich členstvo v ZPS, alebo
  2. zaniklo členstvo v ZPS členovi ZPS, ktorého štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom poverené tieto osoby sú, alebo
  3. skončil pracovný pomer zamestnanca ZPS.
    
 3. Funkčné obdobie členov orgánov ZPS uvedených v bode 1 je jeden rok a končí v prípade republikových orgánov konaním najbližšieho riadneho snemu a v prípade orgánov územných organizácií konaním najbližšieho riadneho zhromaždenia.


Čl. XVIa
Čestný predseda ZPS

 1. Čestným predsedom ZPS môže byť osoba, ktorá už v minulosti vykonávala funkciu prezidenta ZPS a významným spôsobom prispela k poslaniu a činnosti ZPS.
   
 2. Titul „Čestný predseda ZPS“ udeľuje na dobu neurčitú GR ZPS na návrh svojho člena. GR ZPS titul „Čestný predseda ZPS“ odoberie, ak poškodzuje záujmy ZPS. 


Čl. XVII
Podpisovanie, majetok a hospodárenie v ZPS

 1. Regionálne organizácie majú vlastnú právnu subjektivitu, ak o tom na ich žiadosť rozhodla GR. Podpisovať za regionálnu organizáciu, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu, vo všetkých veciach môže predseda jej rady. 
   
 2. Predsedovia rád územných organizácií, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu, sú oprávnení konať v mene ZPS vo veciach, ktoré sa týkajú týchto územných organizácií.
   
 3. Majetok ZPS tvoria členské príspevky, zápisné, dary, dotácie a príjmy z vlastnej činnosti ZPS; majetok slúži na rozvoj ZPS.
   
 4. Hospodárenie v ZPS sa riadi platnými právnymi predpismi.


Čl. XVIII
Zánik ZPS a územnej organizácie

 1. ZPS zaniká:
  1. a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne snem 2/3 väčšinou prítomných delegátov; snem oznámi zánik ZPS do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky;
  2. b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení ZPS podľa ust. § 12 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
    
 2. O zániku regionálnej organizácie rozhoduje jej zhromaždenie 2/3 väčšinou prítomných; rozhodnutie o zániku nadobúda účinnosť až po jeho schválení GR. Zánik regionálnej organizácie nemá vplyv na trvanie členstva v ZPS.
   
 3. Pri zániku ZPS alebo regionálnej organizácie sa vykoná majetkové vyporiadanie. Majetkové vyporiadanie vykonajú:
  1. a) GR; alebo
  2. b) likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v prípade zániku uvedenom v bode 1. písm. b).


Čl. XIX
Prechodné ustanovenia

 1. Okresné organizácie ZPS, ktoré vznikli podľa doterajších stanov, sa považujú za regionálne organizácie podľa týchto stanov.
 2. Právna subjektivita organizácií ZPS nadobudnutá podľa doterajších stanov zostáva zachovaná.
 3. Funkčné obdobie členov GR zvolených podľa doterajšieho znenia Stanov ZPS končí 18.11.2000. Funkčné obdobie členov rád a dozorných komisií územných organizácií ZPS končí konaním najbližšieho zhromaždenia príslušnej územnej organizácie ZPS.


Čl. XX
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušujú sa doterajšie stanovy ZPS registrované Ministerstvom vnútra (a životného prostredia) Slovenskej republiky, pod č. NVVS/2-1305/1989 zo dňa 3. 1. 1990, v znení zápisov č. VVS/I-909/90-136 zo dňa 14. 2. 1990, č. VVS/ I-909/90-136-1 zo dňa 28. 2. 1991, č. VVS/I-909/90-136-2 zo dňa 17. 4. 1992, č. VVS/I-909/90-136-3 zo dňa 8. 4. 1994, č. VVS/I-909/90-136-4 zo dňa 29. 3. 1995, č. VVS/I-909/90-136-5 zo dňa 20. 5. 1996, č. VVS/1-909/90-136-6 zo dňa 7. 10. 1997, č. VVS/1-909/90-136-7 zo dňa 20.11.1998, VVS/1-909/90-136-8 zo dňa 4.12.2000 a VVS/1-909/90-136-9 zo dňa 18.11.2003.
 2.  
 3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením na sneme ZPS. Zmena stanov uvedených v bode 1. (vykonaná týmito stanovami) bude do 15 dní odo dňa schválenia oznámená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za účelom vzatia tejto zmeny na vedomie podľa ust. § 11 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


V Bratislave, dňa 22. novembra 2007

 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri