Priority ZPS

ilustračný obrázok

Priority ZPS na rok 2017

Snem ZPS schválil nasledujúce priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2017:
 
1. Priaznivé podnikateľské prostredie s jednoduchou legislatívou a nízkym finančným zaťažením podnikania, bez nezmyselnej a nepotrebnej regulácie, nedomyslených zásahov do slobody podnikania, bez selektívnej podpory vybraných podnikateľských subjektov alebo odvetví a bez takej nadpráce úradníkov pri preberaní legislatívy Európskej únie, ​ktorá by mohla poškodiť ​záujmy slovenských podnikateľov.
 
2. Zásadná zmena vzdelávacieho systému s dôrazom na potreby ekonomickej praxe, ktorá zabezpečí, aby školstvo pripravovalo kvalitných a flexibilných absolventov, ktorí budú vedieť kriticky myslieť a budú pripravení na prijímanie nových poznatkov, ktorí budú z pohľadu zamestnávateľov disponovať potrebnými a aktuálnymi vedomosťami, budú vedieť tieto znalosti v súvislostiach a tvorivo využívať na riešenie problémov, a ktorí budú vedení k rozvíjaniu žiadúcich charakterových vlastností ako je vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť odolávať stresu a pod.
 
3. Uľahčenie zamestnávania, na ktoré sú dnes uvalené absurdne vysoké dane a odvody s množstvom regulačných a administratívnych povinností, najmä odbúraním zbytočnej administratívnej záťaže pri zamestnávaní, vrátane zníženia skokovitého nárastu byrokracie pri zamestnaní prvého zamestnanca a vrátane uľahčenia zamestnávania pracovníkov z iných krajín strednej a východnej Európy​, ktoré sú geograficky i zložením obyvateľstva blízke Slovensku​.
 
4. Prijatie účinných opatrení na prekonanie negatívnych trendov, ktoré dramaticky znižujú dostupnosť a kvalitu pracovnej sily a dopyt po nej v budúcnosti. Nepriaznivý demografický vývoj vážne ohrozuje fungovanie ekonomiky a celej spoločnosti, keď sa rodí menej detí a zároveň narastá podiel rómskeho etnika na počte novonarodených detí. Rozpad tradičného modelu rodiny vedie k nárastu počtu rozvodov a k poklesu počtu sobášov, k nárastu počtu neúplných rodín. Technologický vývoj, najmä digitalizácia a automatizácia, predstavujú nielen príležitosť, ale aj riziko zániku veľkého počtu pracovných miest bez náhrady pre nedostatočne pripravených pracovníkov.
 
5. Predchádzanie masovej migrácii, nekonsenzuálnemu prijímaniu kvót či iných pseudoriešení, dôsledkom ktorých by bol rýchly a masívny zásah do štruktúry obyvateľstva s následnými závažnými negatívnymi dôsledkami pre všetky krajiny EÚ, vrátane Slovenska, ktoré sa navyše doteraz nedokázalo vysporiadať s problémom integrácie rómskeho obyvateľstva.
 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri