Organizačná štruktúra

ilustračný obrázok

Na republikovej úrovni:

  • Snem ZPS je najvyšším orgánom ZPS, ktorý je tvorený delegátmi územných organizácií a kolektívnych členov; schvaľuje stanovy, princípy a priority činnosti a volí členov Generálnej rady ZPS
  • Generálna rada ZPS je štatutárnym orgánom ZPS, ktorý navonok zastupuje ZPS a je oprávnený konať v jeho mene vo všetkých veciach; volí zo svojho stredu prezidenta poradným orgánom GR ZPS je prezídium generálnej rady
  • Prezident ZPS je predstaviteľom ZPS, ktoré zastupuje pri obhajobe a presadzovaní záujmov ZPS navonok
  • Dozorná komisia ZPS vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením Generálnej rady ZPS
  • Generálny sekretár ZPS je menovaný Generálnou radou; je oprávnený konať v mene ZPS vo veciach, ktoré súvisia so zabezpečením činnosti ZPS


Na úrovni územných organizácií:

  • zhromaždenie
  • rada (krajská rada, regionálna rada)
  • dozorná komisia


Vzťah medzi generálnou radou ako najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom ZPS a jednotlivými územnými organizáciami a kolektívnymi členmi sa riadi zásadou partnerstva, konštruktívnej komunikácie a akceptácie vzájomných odporúčaní.

 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri