História

ilustračný obrázok

Združenie podnikateľov Slovenska (s oficiálnou skratkou „ZPS“) je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po „nežnej revolúcií“ v novembri roku 1989. ZPS sa po roku 1989 stalo rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu, ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval.

Združenie podnikateľov Slovenska bolo založené v decembri 1989. ZPS je od 01.03.1993 členom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. ZPS je zakladajúcim členom organizácie, ktorá zastrešuje združenia zamestnávateľov, Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zastupuje podnikateľov zamestnávajúcich cca 350 000 zamestnancov a produkujúcich cca 70 % HDP na Slovensku.

Združenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej činnosti ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia. O vecných otázkach je ZPS pripravené rokovať s každým politickým subjektom, ktorý má reálny záujem o podporu súkromného sektora.

Združenie podnikateľov Slovenska je počas celej svojej existencie neziskovou organizáciou, vykonávajúcou svoju činnosť výlučne z príspevkov členov a darov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.

Medzi najvýznamnejšie inštitúcie, ktoré podporili Združenie podnikateľov Slovenska v jeho doterajšej činnosti patria:

 • Nadácia Friedricha Naumanna – nemecká inštitúcia pre liberálnu politiku, výrazne prispievajúca k uplatňovaniu zásad podnikania vyspelých európskych trhových demokracií
 • Center for International Private Enterprise (CIPE) – inštitúcia pri Americkej a priemyselnej komore so sídlom vo Washingtone, s projektom „Podpora rozvoja činnosti Združenia podnikateľov Slovenska“
 • Program PHARE SME – realizovaný na základe projektu a dohody medzi Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania s cieľom postupne profesionalizovať činnosť územných organizácií ZPS
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) so sídlom v Paríži, pri organizovaní spoločnej medzinárodnej konferencie „Význam asociácií súkromných podnikateľov v európskych postkomunistických krajinách“


Prierez niektorých rozhodujúcich aktivít ZPS od jeho vzniku:  

 • ZPS bolo iniciátorom založenia a zakladajúcim členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorá sa v 90-tych rokoch stala rozhodujúcim reprezentantom zamestnávateľských organizáci
 • ZPS sa zaslúžilo o vznik prvých tripartitných rokovaní na federálnej a republikovej úrovni, čím zásadne prispelo k vzniku sociálneho dialógu (vláda - zamestnávatelia - odbory), Rady hospodárskej a sociálnej dohody a troch hlavných verejno-právnych inštitúcií (Fond zamestnanosti, neskôr Národný úrad práce, Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • od prvých chvíľ činnosti bolo ťažisko ZPS sústredené na legislatívny proces ako najvýznamnejšiu súčasť vytvárania podnikateľského prostredia. Zakladajúci členovia ZPS sa stali členmi legislatívnej rady vlády (federálnej a republikovej
 • zásluhou zástupcov ZPS bol vypracovaný a prijatý dnes už historický prvý zákon o súkromnom podnikaní po novembrovej revolúcii 1989, známy pod skratkou „105“. Tento zákon sa stal základným východiskom pre možnosť súkromného podnikania na Slovensk
 • vďaka sústredenému tlaku a protestným akciám organizovaným ZPS v Bratislave a Lučenci začiatkom roka 1993 bol v priebehu troch mesiacov zmenený kontroverzný zákon o zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení, ktorý mal likvidačný dopad na súkromné podnikani
 • v roku 1994 ZPS vypracovalo vlastný návrh zákona o podpore podnikania, ktorý sa stal základným kameňom vládneho návrhu zákona o štátnej podpore malého a stredného podnikani
 • na návrh ZPS a expertov PHARE bola zriadená Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ZPS aktívne podporilo aj vznik Slovenskej záručnej banky a Národnej agentúry pre rozvoj cestovného ruch
 • v spolupráci s organizáciou OECD bola v roku 1994 zorganizovaná 1. medzinárodná konferencia o malom a strednom podnikaní, účastníkmi ktorej boli experti OECD, Svetovej banky, PHARE, vlády Slovenskej republiky a mimovládnych profesných organizáci
 • v roku 1995 ZPS zabránilo prijatiu tzv. návrhu zákona o riešení platobnej neschopnosti, ktorý mal administratívnymi opatreniami zasahovať do výkonu vlastníckych práv podnikateľských subjekto
 • v rokoch 1996 a 1997 sa ZPS výrazne angažovalo pri legislatívnom riešení DPH v oprávnenom záujme podnikateľskej verejnost
 • v roku 1998 ZPS odštartovalo na pôde Slovenského ekonomického fóra širokú diskusiu o nutnosti daňovej reformy na Slovensku. Prvým pozitívnym výsledkom bolo presadenie znižovania dane z príjmov právnických osôb na 29% sadzbu koncom roka 1999. V tomto permanentnom procese pokračovalo ZPS aj pri presadzovaní v súčasnosti platnej 19 % sadzb
 • aktívna podpora reformných krokov vlády a úsilia o integráciu SR do NATO a E
 • ZPS sa lídrovsky angažovalo pri novelizácií Zákonníku práce, ktorý m.i. nadštandardne a pre zamestnávateľov neprijateľne upravoval postavenie odborových organizácií vo firmách


Jednou z kľúčových dlhodobých priorít činnosti ZPS je kampaň za vymáhateľnosť práva ako základný predpoklad podnikania v právnom štáte.

 
 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri