Ciele

ilustračný obrázok

Základným cieľom ZPS je prispieť k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. ZPS považuje za svoju stavovskú povinnosť chrániť podnikateľský stav pred obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd a zabraňovať všetkým politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.  

Princípy činnosti:

 • dobrovoľnosť
 • rešpektovanie práva slobody názoru, prejavu a politickej príslušnosti
 • čestnosť a morálnosť


ZPS vo svojej činnosti presadzuje nasledujúce priority:

 • nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva
 • právny štát s jednoduchou legislatívou
 • liberalizáciu ekonomiky
 • zamedzenie neúmerného rastu štátnej byrokracie
 • zmenu pohľadu verejnosti na súkromný sektor s hlavným cieľom odstrániť jeho kriminalizáciu


V záujme uskutočnenia týchto priorít sa ZPS zasadzuje za:

 • čo najširšiu privatizáciu, obmedzovanie priamych zásahov štátu do ekonomiky, celkovú liberalizáciu ekonomického života, obmedzovanie prerozdeľovacích procesov v ekonomike a ochranu trhového prostredia pred klientelizmom;
 • stabilnú legislatívu, ktorá jednoducho, jasne a spravodlivo stanovuje pravidlá správania sa všetkých podnikateľských subjektov a ich povinnosti voči štátu a obciam;
 • fungujúci systém súdnictva a ďalších orgánov, umožňujúci efektívnu ochranu práv jednotlivých podnikateľských subjektov;
 • systematické informovanie verejnosti o podnikateľskej sfére, prostredníctvom čoho možno v celej spoločnosti aktívne upevňovať názor o prospešnosti slobodného podnikania.


ZPS na dosiahnutie svojich cieľov vyvíja najmä nasledujúce aktivity:

 • analyzuje a vyhodnocuje ekonomické, legislatívne a sociálne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov;
 • koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii hospodárskej politiky štátu a obcí a na príprave a tvorbe právnych predpisov, dotýkajúcich sa podnikateľskej činnosti;
 • podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v systéme predkladania návrhov, tvorby a schvaľovania právnych predpisov tak, aby tieto rešpektovali ochranu podnikateľských práv a slobôd;
 • získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie svojich cieľov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi obcí;
 • spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí, s obchodnými a priemyselnými komorami, zúčastňuje sa na činnosti zväzov podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, na činnosti tripartitných orgánov a na činnosti medzinárodných organizácií podnikateľov a zamestnávateľov;
 • vypracováva návrhy, podnety a ďalšie podania na zabezpečenie základných podmienok podnikania, voľného pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl na trhu;
 • vyvíja aktivity na efektívnu obhajobu záujmov slovenských podnikateľských subjektov po vstupe SR do EÚ.


Program ZPS, ktorý má dlhodobý charakter, má za cieľ:

 • ovplyvňovanie legislatívy v prospech vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia
 • ďalšie posilnenie akceptácie ZPS ako nepolitickej, stavovskej organizácie, ktorá obhajuje záujmy súkromného sektora a je dôstojným partnerom parlamentu, štátnej správe a samospráve
 • účinné presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii
 • ochranu podnikateľa (jeho osoby, rodiny a majetku) pred svojvoľným zneužitím moci zo strany štátnych orgánov


Politikum Združenia podnikateľov Slovenska je založené na rešpektovaní práva slobody názoru a prejavu každého svojho člena, podporujúceho spoločenskú a politickú stabilitu demokratického a právneho štátu. O vecných otázkach je ZPS pripravené rokovať s každým politickým subjektom, ktorý má reálny záujem o podporu súkromného sektora.
 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri